Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbe iz oblasti carinskog poslovanja

Datum objave: 01-12-2018

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. novembra 2018. godine donela:

  • Uredbu o izmenama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom koja stupa na snagu 8. decembra 2018. godine.

Ovom uredbom brišu se odredbe u kojima je propisana obaveza upotrebe pečata od strane preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica u carinskom postupku.

  • Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.