REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2021. godinu
9 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2021. GODINU (SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE)
9 I UVOD
10 1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica
11 2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica
13 3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije
14 3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije
17 II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1
18 1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti
20 2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice -
20 A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
124 B. Kapitalni dobici i gubici
139 III PORESKO KONSOLIDOVANJE
141 1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu
142 IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU I AKONTACIJE ZA 2022. GODINU
142 1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP
146 1.1. Poreski kredit u skladu sa čl. 48, 48a i 50k ZPDPL
154 1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL
160 1.3. Ulaganja u skladu sa članom 50j ZPDPL
164 1.4. Poreski kredit u skladu sa članom 50k ZPDPL
166 2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2022. godinu
168 2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2022. godine
169 2.2. Poresko konsolidovanje
169 2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene
171 3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u PDP
171 3.1. Konačna poreska obaveza za 2021. godinu
172 3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2022. godinu
174 PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA (SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP)
174 1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka
175 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1
175 2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ -
175 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ
177 3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP
182 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2021. GODINU I AKONTACIJE ZA 2022. GODINU (SASTAVLJANJE PB 2 I PPDG-1S)
182 I UVOD
182 1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja
183 2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda
183 2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda
211 3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit
212 4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze
213 II UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI ZA 2021. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 -
246 III UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE ZA 2021. GODINU I AKONTACIJE ZA POREZ, ODNOSNO ZA POREZ I DOPRINOSE ZA 2022. GODINU U PPDG-1S
247 1. Obrasci koji se podnose kao prilozi uz poresku prijavu PPDG-1S
249 2. Sadržaj poreske prijave PPDG-1S
250 3. Način popunjavanja poreske prijave PPDG-1S
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor