BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture
10 2. Doneta nova Uredba o jedinstvenoj prijavi na CROSO
10 3. Odložen rok za obaveznu registraciju elektronskih faktura u CRF - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine
11 4. Odložen rok primene Pravilnika o elektronskoj fakturi - sa 1. januara 2022. na 1. februar 2022. godine
11 5. Odložen rok za pristup SEF-u - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine
11 6. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2021. godine iznosi 0,4%
12 7. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
14 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
15 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
16 Knjigovodstveno evidentiranje sredstava od refundacije (primanja od RFZO, NSZ i osiguravajućeg društva)
25 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
27 Obračun poreza i doprinosa na zarade/plate počev od 1. januara 2022. godine
35 Novi koeficijenti za obračun bruto prihoda za određene vrste ugovorenih naknada
38 Utvrđeni su uslovi i način centralizovanog obračuna primanja u javnom sektoru
  Socijalno osiguranje
43 Novine u Uredbi o jedinstvenoj prijavi na CROSO
46 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
49 PRAVNO POSLOVANJE
50 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
53 ZDRAVSTVO
55 Zaključivanje ugovora između RFZO i davalaca ZDRAVSTVENIH USLUGA za 2022. godinu - rok 31. januar 2022. godine
79 PROSVETA
80 Prikaz novih rešenja u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
92 Novine u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
103 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
105 Komentar Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  Porez na dohodak građana
109 Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2021. godinu
  Ostali porezi
113 Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
119 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
121 Zarade i druga primanja
128 Doprinosi
130 Potrošačke cene i inflacija
133 Kamate
135 Ostali aktuelni podaci
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. i 2022. godini
143 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU 2022.
145 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2022. godine
148 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
151 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet