FiP - Finansije, porezi i računovodstvo

Fip elektronski paket

ČASOPISI

 • Revizor i Budžet u elektronskoj formi (dnevno ažurni)

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 • Elektronsko fakturisanje, PDV u praksi, Primena Kontnog plana, Službena mišljenja, Sastavljanje finansijskih izveštaja, Sastavljanje poreskog bilansa, Fiskalizacija u praksi ...

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

 • Finansijsko-pravno poslovanje, Porezi i PDV, Računovodstvo i revizija, Radno zakonodavstvo, Poslovanje budžetskih korisnika ...

FINANSIJSKO-PORESKI OBRASCI za popunjavanje:

 • Finansijski izveštaji, Poreske prijave, Devizni izveštaji, Obrasci za izradu izveštaja javnih preduzeća ...

MODELI OPŠTIH AKATA za popunjavanje:

 • Kolektivni ugovor, Ugovor o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova ...

IPC.RAČUNAR za prihode fizičkih lica i kamate, omogućava:

 • Obračun poreza i doprinosa na: Zarade, Ugovore o delu, Autorske honorare, Privremene i povremene poslove, Dividendu, Obračun ugovorenih i zateznih kamata ...
SADRŽAJ IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

RaP - Radno i poslovno pravo

Rap elektronski paket

ČASOPISI

 • Pravnik i Direktor/Inspektor u elektronskoj formi (dnevno ažurni)

PRIRUČNICI - Radni odnosi - primena propisa u praksi

 • Radni odnosi, Bezbednost i zdravlje na radu, Zaštita od požara, Sprečavanje zlostavljanja na radu, poslovanje zdravstvenih ustanova, Poslovanje ustanova obrazovanja, Zaštita podataka o ličnosti, Informacije od javnog značaja, Rodna ravnopravnost, Službena mišljenja nadležnih ministarstava, Sudska praksa

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

 • Opšti propisi za privatni i javni sektor, Poslovanje privrednih subjekata, Finansijsko tržište, banke i platni promet, Budžetski sistem, Delatnost budžetskih korisnika, Građansko pravni odnosi i krivično zakonodavstvo, Procesna prava

IPC RAČUNAR

 • Kompjuterski program za obračun kamata

Modeli AKATA

 • Radni odnosi, Zaštita na radu, Sprečavanje zlostavljanja na radu, Privredna društva, Imovinsko pravni odnosi, Poslovanje pravnih lica, Zaštita podataka o ličnosti, Rodna ravnopravnost, Poslovanje ustanova obrazovanja i zdravstvenih ustanova, Ostali modeli akata ...
SADRŽAJ IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

JaN - Javne nabavke

Jan elektronski paket

ČASOPIS

 • Pravnik u elektronskoj formi (dnevno ažuran)

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 • Javne nabavke u praksi - primena od 1.7.2020. godine
 • Javne nabavke u praksi - primena od 12.8.2015-30.6.2020. godine
 • Stavovi i mišljenja Uprave za javne nabavke
 • Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odgovori na sporna pitanja iz prakse
 • Službena mišljenja nadležnih ministarstava
 • Sudska praksa
 • Informacije od javnog značaja

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

 • Opšti propisi za privatni i javni sektor
 • Poslovanje privrednih subjekata
 • Budžetski sistem
 • Građansko-pravni odnosi i krivično zakonodavstvo
 • Procesna prava

MODELI AKATA

 • Modeli AKATA za sprovođenje postupaka JAVNIH NABAVKI
 • Modeli opštih akata za pravno poslovanje privatnog i javnog sektora

IPC RAČUNAR

 • Kompjuterski program za obračun kamata
SADRŽAJ IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

ONLINE aplikacija

Online aplikacija

ČASOPISI - komentari aktuelnih tema i propisa

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA - važeći propisi i njihove prethodne verzije

 • Računovodstvo, revizija i MSFI, Poreski sistem i PDV, Radni odnosi i socijalno osiguranje, Poslovanje budžetskih korisnika, Banke, osiguranje, platni promet, Zaštita životne sredine i dobra od opšteg interesa ...

Finansijsko-poreski OBRASCI - za popunjavanje i štampanje

 • Finansijski izveštaji, Poreske prijave, Obrasci u vezi ostvarivanja prava na naknadu zarade preko 30 dana, Prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima ...

Modeli AKATA

POGLEDAJ ONLINE APLIKACIJU