REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2021. godinu
9 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2021. GODINU (SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE)
9 I UVOD
10 1. Obaveze obveznika poreza na dobit pravnih lica
11 2. Obveznici poreza na dobit pravnih lica
13 3. Poreski period i podnošenje obrazaca i dokumentacije
14 3.1. Podnošenje obrazaca i dokumentacije
17 II SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA na Obrascu PB 1
18 1. Usklađivanje rashoda radi utvrđivanja oporezive dobiti
20 2. Iskazivanje podataka u Obrascu PB 1 - utvrđivanje poreske osnovice -
20 A. Dobit i gubitak pre oporezivanja
124 B. Kapitalni dobici i gubici
139 III PORESKO KONSOLIDOVANJE
141 1. Način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu
142 IV UTVRĐIVANJE KONAČNE OBAVEZE POREZA NA DOBIT ZA 2021. GODINU I AKONTACIJE ZA 2022. GODINU
142 1. Iskazivanje podataka u Obrascu PDP
146 1.1. Poreski kredit u skladu sa čl. 48, 48a i 50k ZPDPL
154 1.2. Ulaganja u skladu sa članom 50a ZPDPL
160 1.3. Ulaganja u skladu sa članom 50j ZPDPL
164 1.4. Poreski kredit u skladu sa članom 50k ZPDPL
166 2. Utvrđivanje akontacije poreza za 2022. godinu
168 2.1. Izmena mesečne akontacije tokom 2022. godine
169 2.2. Poresko konsolidovanje
169 2.3. Podaci vezani za stečaj, likvidaciju ili statusne promene
171 3. Plaćanje poreza na dobit utvrđenog u PDP
171 3.1. Konačna poreska obaveza za 2021. godinu
172 3.2. Plaćanje akontacija poreza na dobit za 2022. godinu
174 PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA (SASTAVLJANJE PB 1, PBPJ i PDP)
174 1. Poreski bilans - PB 1 stalne poslovne jedinice - ogranka
175 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrazac PB 1
175 2. Poreski bilans poslovne jedinice - sastavljanje Obrasca PBPJ -
175 Sastavljanje poreskog bilansa - Obrasca PBPJ
177 3. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave - Obrasca PDP
182 UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I KONAČNE PORESKE OBAVEZE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2021. GODINU I AKONTACIJE ZA 2022. GODINU (SASTAVLJANJE PB 2 I PPDG-1S)
182 I UVOD
182 1. Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i predmet oporezivanja
183 2. Poreska osnovica - usklađivanje prihoda i rashoda
183 2.1. Usklađivanje prihoda i rashoda
211 3. Poreski period za koji se utvrđuje oporeziva dobit
212 4. Rok za podnošenje PB 2 i PPDG-1S i plaćanje poreske obaveze
213 II UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI ZA 2021. GODINU - SASTAVLJANJE PB 2 -
246 III UTVRĐIVANJE KONAČNE PORESKE OBAVEZE ZA 2021. GODINU I AKONTACIJE ZA POREZ, ODNOSNO ZA POREZ I DOPRINOSE ZA 2022. GODINU U PPDG-1S
247 1. Obrasci koji se podnose kao prilozi uz poresku prijavu PPDG-1S
249 2. Sadržaj poreske prijave PPDG-1S
250 3. Način popunjavanja poreske prijave PPDG-1S
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
7 Novi propisi objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 Aktuelne informacije od značaja za poslovanje
10 1. Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture
10 2. Doneta nova Uredba o jedinstvenoj prijavi na CROSO
10 3. Odložen rok za obaveznu registraciju elektronskih faktura u CRF - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine
11 4. Odložen rok primene Pravilnika o elektronskoj fakturi - sa 1. januara 2022. na 1. februar 2022. godine
11 5. Odložen rok za pristup SEF-u - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine
11 6. Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u decembru 2021. godine iznosi 0,4%
12 7. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%
13 ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
14 Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
15 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
16 Knjigovodstveno evidentiranje sredstava od refundacije (primanja od RFZO, NSZ i osiguravajućeg društva)
25 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
27 Obračun poreza i doprinosa na zarade/plate počev od 1. januara 2022. godine
35 Novi koeficijenti za obračun bruto prihoda za određene vrste ugovorenih naknada
38 Utvrđeni su uslovi i način centralizovanog obračuna primanja u javnom sektoru
  Socijalno osiguranje
43 Novine u Uredbi o jedinstvenoj prijavi na CROSO
46 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
49 PRAVNO POSLOVANJE
50 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
53 ZDRAVSTVO
55 Zaključivanje ugovora između RFZO i davalaca ZDRAVSTVENIH USLUGA za 2022. godinu - rok 31. januar 2022. godine
79 PROSVETA
80 Prikaz novih rešenja u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
92 Novine u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
103 PORESKI SISTEM
  Porez na dodatu vrednost
105 Komentar Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  Porez na dohodak građana
109 Obaveza izdavanja potvrde o plaćenim porezima po odbitku za 2021. godinu
  Ostali porezi
113 Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
119 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
121 Zarade i druga primanja
128 Doprinosi
130 Potrošačke cene i inflacija
133 Kamate
135 Ostali aktuelni podaci
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. i 2022. godini
143 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU 2022.
145 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2022. godine
148 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
151 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budzet Časopis Budzet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

7 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
9 Neradni dani za novogodišnje i božićne praznike i prava zaposlenih koji (ne) rade u dane praznika
15 Odlaže se početak primene zakona kojima se uređuje status i plate zaposlenih u javnom sektoru
  Socijalno osiguranje
17 Prikaz izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
20 Novine u Uredbi o jedinstvenoj prijavi na CROSO
23 Odgovori na pitanja radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
29 JAVNE NABAVKE
28 Izveštaji o nabavkama za 2021. godinu
33 Nova dinarska vrednost evropskih pragova
34 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
40 Odgovori na pitanja sa webinara za javne nabavke "Planiranje i sprovođenje postupaka javnih nabavki", održanog 30. novembra i 15. decembra 2021. godine
61 PRIMENA DRUGIH PROPISA
  Procesna prava
51 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku
  Zaštita podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja
57 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
  Prosveta
60 Prikaz novih rešenja u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
72 Novine u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
  Privreda
83 Sedište privrednog društva
85 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
87 Radni odnosi
90 Socijalno osiguranje
  Sudska praksa
93 Radni odnosi
99 Sprečavanje zlostavljanja na radu
101 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
102 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
108 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
108 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
109 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
110 Aktuelnosti iz određenih oblasti
110 Socijalno osiguranje
111 Socijalna zaštita
111 Kultura
112 Nauka
113 Zdravstvena zaštita
113 Pravosuđe
114 Javna preduzeća
114 Privreda
116 Rokovi poslovnih obaveza - januar 2022. godine -
121 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
122 Zarade i druga primanja
129 Doprinosi
131 Potrošačke cene i inflacija
134 Kamate
135 Ostali aktuelni podaci
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 Srednji kursevi stranih valuta u 2021. godini
143 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU 2022.
145 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2022. godine
150 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-INSPEKTOR

Časopis Direktor
VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
9 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
11 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
12 Kontrola lica angažovanih po osnovu obavljanja privremenih i povremenih poslova i ugovora o delu
17 Nadzor organizovanja bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca
  Tržišna inspekcija
21 Kontrola prodavaca/trgovaca u vezi sa načinom rešavanja reklamacija i datim garancijama
  Prosvetna inspekcija
25 Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
34 Izmene i dopune Zakona o prosvetnoj inspekciji
  Upravna inspekcija
37 Kontrola postupanja prvostepenog i drugostepenog organa po žalbi
47 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
49 Kontrola pripreme i usvajanja finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava za 2022. i naredne dve fiskalne godine
53 Najčešće nepravilnosti u finansijskim izveštajima i poslovanju zdravstvenih i apotekarskih ustanova
63 Posebnosti postupka i položaja inspekcije u oblasti budžetskog sistema
  Kontrola javnih nabavki
70 Revizija pravilnosti poslovanja naručioca u oblasti javnih nabavki
71 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
75 PRAVNO POSLOVANJE
77 Sukob interesa direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja
80 Obaveza podnošenja izveštaja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
83 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
85 Visok porast BDP-a u 2021. godini sa očekivanim ubrzanjem srednjoročnog ekonomskog rasta
94 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
105 Aktuelnosti
105 Makroekonomska kretanja
108 Radni odnosi i zapošljavanje
109 Socijalno osiguranje
111 Javne nabavke
111 Poreski sistem
113 Elektronsko fakturisanje
114 Budžetski sistem
115 Javna preduzeća
115 Privreda
117 Turizam
118 Tržište kapitala
118 Ostale aktuelnosti
122 Ekonomske zanimljivosti
125 MENADŽMENT U PRAKSI
126 Unapredite poslovanje korišćenjem KAIZEN metodologije
131 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
133 Zarade i druga primanja
134 Doprinosi
136 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
137 Kamate
138 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
143 KALENDARI OBAVEZA U JANUARU I FEBRUARU 2022.
144 Poslovne obaveze u januaru i februaru 2022. godine
151 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za januar 2022. godine
154 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za februar 2022. godine
156 Kalendar poreskih i drugih obaveza za januar 2022. godine
159 Kalendar poreskih i drugih obaveza za februar 2022. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor