REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

 • 7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 8 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
 • 9 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
 • 11 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2019. godine
  • 2. Podaci o prosečnoj zaradi za maj 2019. godine
  • 3. Novi pravilnici iz oblasti poreskih propisa
  • 4. Doneti su novi Zakon o trgovini, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakon o robnim berzama
  • 5. Stupio je na snagu Zakon o nauci i istraživanjima
  • 6. Izmenjena je Uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja
  • Objavljen je Predlog strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine i upućen javni poziv za učešće u javnoj raspravi
 • 15 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 17Postupanje Poreske uprave po žalbama na poreska upravna akta
  • Akcize
  • 21Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine od 20. jula 2019. godine
  • Porez na dodatu vrednost
  • 22Ponovo je izmenjen Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
  • Porez na dobit pravnih lica
  • 27Komentar Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu
  • 35Komentar Pravilnika o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica
  • 45Donet je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost
  • Porez na dohodak građana
  • 52Donet je Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
  • 56Komentar Pravilnika o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni
  • 59Obračun naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada za lica angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
  • Porezi na imovinu
  • 66Podnošenje poreske prijave za porez na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3
 • 81 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  • 83Realnost eksternog finansijskog izveštavanja - korist od realnosti i trošak te realnosti
 • 89 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  • Zarade i drugi prihodi
  • 91Osnov za utvrđivanje naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO od 11.4.2019. godine u skladu sa novim mišljenjima Ministarstva zdravlja
  • 94Naknada zarade za vreme bolovanja za preduzetnike, sveštenike i verske službenike
 • 97 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  • Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
  • 98Dopunjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu odnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
  • 99Izmenjena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu
  • 102Komentar Odluke o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
  • 105Korelaciona tabela - uporedni pregled odredbi starog i novog Cаrinskog zakona
  • 109Zakonski osnov za primenu preferencijalnih carinskih stopa za uvoz robe u skladu sa primenom Sporazuma CEFTA 2006
  • Trgovina
  • 110Komentar novog Zakona o trgovini
  • 128Izmenjen je Zakon o elektronskoj trgovini
  • 133Donet je Zakon o robnim berzama
  • Zaštita podataka o ličnosti
  • 143Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 165 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Pitanja i odgovori
  • 166Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • Službena mišljenja
  • 175Poreski postupak i poreska administracija
  • 178Porez na dodatu vrednost
  • 182Porez na dobit pravnih lica
  • 185Porez na dohodak građana
  • 187Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • 190Zdravstveno osiguranje
 • 193AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

 • 7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
 • 9 UVODNIK Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
 • 10 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
 • 12 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  • 1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2019. godine
  • 2. Podaci o prosečnoj zaradi za maJ 2019. godine
  • 3. Primena Zakona o lobiranju od 13.8.2019. godine
  • 4. Preporuke vezane za Nacrt zakona o kontroli državne pomoći
  • 5. Doneti su novi Zakon o trgovini, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakon o robnim berzama
  • 6. Emitovanje državne obveznice u evrima u iznosu od 1.000.000.000 evra
  • 7. Javni poziv za realizaciju Programa za izvrsne projekte mladih istraživača - PROMIS - rok 2.9.2019. godine
  • 8. Uslovi i postupak davanja u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini
 • 17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
  • 18Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  • 26Upravljanje kapitalnim projektima koji se finansiraju (sufinansiraju) iz javnih sredstava
 • 33 PORESKI SISTEM
  • Poreski postupak i javni prihodi
  • 34Postupanje Poreske uprave po žalbama na poreska upravna akta
  • Porez na dodatu vrednost
  • 38Obaveza izdavanja računa po osnovu prijema avansnih sredstava za budući promet dobara i usluga
  • Porez na dohodak građana
  • 41Prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene kod budžetskih korisnika
  • Porezi na imovinu
  • 45Poreski tretman nasleđa i poklona
 • 55 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  • Plate i drugi prihodi
  • 55Radno angažovanje po osnovu ugovora van radnog odnosa - ugovor o delu i ugovor o dopunskom radu -
  • 69Utvrđivanje naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće od 11.4.2019. godine - sa primerima knjiženja -
  • 83Povreda na radu sa primerom obračuna
 • 93 TREZOR - PLATNI PROMET
  • 95Plan podračuna konsolidovanog računa trezora
  • 96Izmenjen način i postupak obavljanja platnog prometa za plaćanja prema inostranstvu
 • 105 JAVNE NABAVKE
  • 106Javna rasprava o Predlogu strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023. godine
 • 107 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Lokalna samouprava
  • 108Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu
  • 115Obaveze lokalne samouprave vezane za obrazovanje komunalne milicije
  • Pravosuđe
  • 120Dodela sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet)
  • Nauka
  • 126Projektno finansiranje naučnoistraživačke delatnosti u skladu sa Zakonom o Fondu za nauku
  • Zaštita podataka o ličnosti
  • 131Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 155 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Pitanja i odgovori
  • 158Planiranje i finansiranje - izrada finansijskog plana, odnosno budžeta za 2020. godinu
  • Službena mišljenja
  • 158Poreski postupak i poreska administracija
  • 161Porez na dodatu vrednost
  • 166Porez na dobit pravnih lica
  • 169Porez na dohodak građana
  • 170Zdravstveno osiguranje
 • 173AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI i KALENDAR OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

 • 5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  • Radni odnosi
  • 7 Povreda na radu
  • 16 Prikaz PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
  • 25 Prikaz novina Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • 33 JAVNE NABAVKE
  • 34 Zahtevi naručioca u pogledu sadržine menice kao sredstva obezbeđenja u postupku javne nabavke
  • 40 Obaveštenje ponuđačima da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna
  • 41 Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane javne nabavke u 2020. godini
  • 43 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • 47 Odgovori na pitanja iz prakse
 • 51 PROCESNA PRAVA
  • 52 Podnesci u upravnom postupku
 • 57 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  • Lokalna samouprava
  • 58 Raspored i korišćenje sredstava kroz Program podrške jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu
  • 62Komentar izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • Prosveta
  • 67 Formiranje odeljenja i način finansiranja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu
  • 77 Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
  • 90 Kontrolne liste u prosveti
  • 92 Prikaz kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu
  • Zdravstvo
  • 103Pitanja i odgovori sa seminara održanih povodom novih sistemskih zakona u zdravstvu
  • Privreda
  • 108Ogranak privrednog društva - osnivanje i poslovanje
 • 89 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  • Službena mišljenja
  • 114Radni odnosi
  • 116Bezbednost i zdravlje na radu
  • 118Finansijska podrška porodici sa decom
  • Sudska praksa
  • 119Radni odnosi
  • 122Upravni postupak
 • 123PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 125 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 130 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 130 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 131Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 117 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
  • 155Aktuelnosti iz obređenih oblasti
  • 155Evropske integracije
  • 156Zapošljavanje
  • 156Socijalno osiguranje
  • 157Lokalna samouprava
  • 158Prosveta
  • 159Kultura i informisanje
  • 160Pravosuđe
  • 160Privredne delatnosti
  • 161Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
  • 163Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
 • 125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 1. Zarade i druga primanja
  • 2. Doprinosi
  • 3. Potrošačke cene i inflacija
  • 4. Kamate
  • 5. Ostali aktuelni podaci
  • 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jun 2019. godine
  • 8. Kalendar obaveza za jun 2019. godine
  • 9. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

 • 5PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  • Pregled propisa
  • 6 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  • Propisi u proceduri
  • 11 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
  • 11 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  • Vodič kroz propise
  • 12Komentar novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • 19 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  • Radni odnosi
  • 21Povreda na radu
  • Javne nabavke
  • 30Dobra i usluge za koje će Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovoditi centralizovane javne nabavke u 2020. godini
  • Lokalna samouprava
  • 32 Raspored i korišćenje sredstava kroz Program podrške jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu
  • 36Komentar izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu
  • Prosveta
  • 41Kontrolne liste u prosveti
  • 43Kalendari obrazovno-vaspitnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu
  • Privreda
  • 48Ogranak privrednog društva - osnivanje i poslovanje
 • 57 EKONOMSKO - PRIVREDNI PREGLED
  • 54Ekonomija Srbije: prva polovina 2019. godine u skladu sa očekivanjima
  • 62Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
  • 65Konkurentnost Srbije, javna potrošnja u Srbiji u prva četiri meseca 2019. godine i kretanja na Beogradskoj berzi u prvom polugodištu 2019. godine
  • Aktuelnosti
   • 77Makroekonomska kretanja
   • 75Bankarstvo
   • 76Međunarodni odnosi
   • 77Pravosuđe
   • 78Zapošljavanje
   • 78Socijalno osiguranje
   • 79Prosveta
   • 79Ostale aktuelnosti
  • 87Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
  • 89Rokovi poslovnih obaveza - avgust 2019. godine
 • 91 MENADŽMENT U PRAKSI
  • 92Proaktivnost kao stil života i poslovanja
  • 101Balanced Scorecard
 • 105 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
  • 1. Zarade i druga primanja
  • 2. Doprinosi
  • 3. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2019. godini
  • 4. Kamate
  • 5. Ostali aktuelni podaci
  • 6. Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
  • 7. Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
  • 8. Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2019/2020. godinu
  • 9. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2019. godine
  • 10. Kalendar obaveza za jul 2019. godine
  • 11. Srednji kursevi stranih valuta u 2019. godini
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor