IPC PRIRUČNIK za ELEKTRONSKO FAKTURISANJE I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE PDV-a u SEF-u

PRIRUČNIK ZA ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U PRAKSI I ELEKTRONSKO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA PDV-a u SEF-u od 1. januara 2023.

Priručnik za E-FAKTURE i novu FISKALIZACIJU

Priručnik obuhvata objašnjenja svih obaveza koje obveznici SEF-a imaju u skladu sa propisima o elektronskom fakturisanju, a poseban akcenat je stavljen na povezivanje propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV. Kako bi korisnicima omogućili da na jednom mestu pročitaju sve informacije neophodne za rad u sistemu elektronskih faktura, pre svakog praktičnog primera dato je objašnjenje odredaba propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV koje se odnose na dati primer.

Najznačajniji segmenti priručnika:

 • Obveznici primene Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Pojam i elementi e-fakture
 • Kreiranje elektronske fakture, knjižnog odobrenja/zaduženja i avansnog računa (sa praktičnim primerima obrađenim u skladu sa propisima o PDV)
 • Statusi e-fakture
 • Prihvatanje i odbijanje e-fakture
 • Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u SEF-u (sa praktičnim primerima i objašnjenjima propisa o PDV)
Pretplata na priručnik

IPC PRIRUČNIK za E-FAKTURE i novu FISKALIZACIJU

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE i NOVA FISKALIZACIJA

Priručnik za E-FAKTURE i novu FISKALIZACIJU

NOVI KVALITET u elektronskom paketu IPC.FIP

1. Priručnik za primenu E-fakture - praktična primena
2. Priručnik za Novu fiskalizaciju - praktična primena

Poštovani pretplatnici, obaveštavamo Vas da smo dodali novi kvalitet elektronskom paketu IPC.FiP, tako što smo pripremili dva nova priručnika na trenutno najaktuelnije teme: E-fakture i Nova fiskalizacija.

S obzirom da se pomenute oblasti stalno menjaju i dopunjuju praktičnim rešenjima, želeli smo da našim pretplatnicima omogućimo da u svakom trenutku mogu na jednom mestu pronaći tumačenja i savete za primenu u praksi, sigurni da su to najnovija rešenja.

Posebnu pažnju smo posvetili segmentu odgovora na pitanja koji kontinuirano dopunjujemo novim odgovorima na sporna pitanja iz prakse koja svakodnevno postavljate našim urednicima-konsultantima a koja su od značaja za postupanje većine naših pretplatnika.

Dakle, preporučujemo da posle 10. jula 2022, pored ovog štampanog priručnika, za navedene dve oblasti koristite i elektronske priručnike koji se nalaze u el. paketu IPC.FiP. Sve ovo zbog mogućnosti da su rešenja data u tekstovima koji su ranije objavljeni u časopisima Revizor ili Budžet u međuvremenu izmenjena novim propisima ili tumačenjima nadležnih institucija.

Pretplata na priručnik

IPC PRIRUČNICI za POREZE I DOPRINOSE

Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica

Priručnik Zarade

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA koji se primenjuju u 2022. godini

Priručnik ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji vrše obračun i isplatu prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

Priredili: Valentina Bogosavljević, Aleksandra Jelača, dr Zoran Petrović i dr Natalija Keković

Priručnik je izlašao iz štampe u aprilu 2022. godine

Detaljnije o priručniku

IPC PRIRUČNICI za RAČUNOVODSTVO I MSFI

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik Kontni okvir

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

PRIRUČNIK SE PRIMENJUJE NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2021. GODINU

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik je izašao iz štampe u oktobru 2021.

Detaljnije o priručniku

Priručnik za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

Priručnik MSFI 15

Priručnik za primenu MSFI namenjen je privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju nove Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja.

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom i profesionalnom regulativom (obrađen je i MSFI 16 Lizing).

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik je izašao iz štampe u maju 2021.

Detaljnije o priručniku

Analitički kontni plan za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik Analitički

Priručnik je namenjen privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima koji primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (”Službeni glasnik RS”, broj 89/2020).

Priručnik je jedinstven zbog načina prikaza računa:

   1) Za račune klasa, grupa i trocifrenih računa naveden je relevantni stav i član Pravilnika o Kontnom okviru;
   2) Za većinu četvorocifrenih, petocifrenih i dr. računa navedeno je šta se na njima evidentira i da li se dalje raščlanjavaju.

Ovaj Analitički kontni plan će biti primenjen i u Priručniku za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koji izlazi iz štampe u oktobru 2021. godine, a čiji je autor dr Zoran Petrović.

Izdavač: IPC doo Beograd, mart 2021.

Detaljnije o priručniku

Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica

Priručnik za primenu PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

U “Službenom glasniku RS”, broj 89/2020 objavljen je Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica - u daljem tekstu: Pravilnik.

Pravilnik je donet na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 73/2019) - u daljem tekstu: Zakon. 

Članovima 1. i 2. Pravilnika propisano je da odredbe Pravilnika primenjuju mikro i druga pravna lica koja se nisu dobrovoljno opredelila da primenjuju MSFI ili MSFI za MSP.

Pravilnik su uključena nova rešenja koja će, ako se pravilno primene, doprineti poboljšanju kvaliteta finansijskih izveštaja (npr. mogućnost revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, kapitalizovanje troškova pozajmljivanja).

Priredio: dr Zoran Petrović

Detaljnije o priručniku

IPC PRIRUČNICI za BUDŽETSKE KORISNIKE

Kontni plan za budžetski sistem sa međusobnim povezivanjem konta

Priručnik Knjiga 01

Priručnik sadrži najnoviji pregled subanalitičkih konta za vođenje poslovnih knjiga korisnika koji primenjuju Kontni plan za budžetski sistem (verzija na snazi od 30.12.2021. godine), kao i Uporedni pregled međusobnog povezivanja konta po Kontnom planu za budžetski sistem. Takođe Priručnik sadrži Osnovne odredbe Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Mart 2022.

Detaljnije o priručniku


Primeri knjiženja po Kontnom planu za budžetski sistem

Priručnik Knjiga 02

Obuhvata knjiženja transakcija i poslovnih događaja po klasama uključujući i knjiženja u skladu sa najnovijim propisima iz oblasti budžetskog računovodstva.

Primeri knjiženja iz svakodnevnog rada korisnika budžetskih sredstava.

Autor: dr Natalija Keković

Izdanje za 2021. godinu (jun 2021)

Detaljnije o priručniku


Finansijsko upravljanje, kontrola i revizija kod korisnika javnih sredstava

Priručnik Knjiga 03

Praktični vodič za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Obuhvata procenu i način utvrđivanja poslovnog rizika i odgovornosti za funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Priručnik sadrži sve modele normativnih akata, strategija i procedura koje korisnik treba da donese u okviru uspostavljanja sistema kontrole. Pored toga, sadrži postupak za proveru efikasnosti funkcionisanja postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, način popunjavanja godišnjih izveštaja, kao i način postupanja korisnika po nalazu D.R.I. - odazivni izveštaj (model akta).

U prilogu Priručnika dati su integralni tekstovi propisa kojima se uređuje finansijsko upravljanje, kontrola i revizija korisnika javnih sredstava.

Autori: Života Antić i dr Natalija Borović

Detaljnije o priručniku


Osnove budžetskog računovodstva

Priručnik Knjiga 04

U Priručniku su obuhvaćeni osnovni propisi kojima je regulisano obavljanje računovodstvenih poslova korisnika javnih sredstava.

Posebno je posvećena pažnja strukturi i funkcionalnosti klasa i konta sadržanih u Kontnom planu za budžetski sistem.

Na najjednostavniji način su prikazane šeme korišćenja konta u okviru klasa po Kontnom planu za budžetski sistem za utvrđivanje rezultata poslovanja i iskazivanja stanja imovine i obaveza sa praktičnim primerima.

U Priručniku je posebno prikazano evidentiranje imovine u javnoj svojini kao i izveštavanje o stanju i kretanju nepokretnosti i pokretnih stvari.

Prvi deo: Osnove budžetskog računovodstva
Drugi deo: Evidencija imovine u javnoj svojini
Treći deo: Propisi - prečišćeni tekstovi

Autor: Dragoš Ristić

Detaljnije o priručniku