Utvrđeni su kriterijumi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Datum objave: 28-12-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 94/2019 objavljena je Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (dalje: Uredba), koja stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Ovom uredbom utvrđeni su uslovi, kriterijumi i elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017, 86/2018 i 69/2019).

Detaljnije o novinama koje donosi Uredba možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor.