Utvrđena visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci za 2019. godinu

Datum objave: 08-10-2018

Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Službeni glasnik", dana 10. septembra 2018. godine, doneo je Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2019. godini.

Visina naknade po kucanom redu teksta iznosi 288,75 dinara bez PDV-a ukoliko se tekst preda u elektronskoj formi, a 428,75 dinara bez PDV-a po kucanom redu teksta ukoliko se tekst preda u štampanoj formi. Odlukom je utvrđen i iznos naknade za oglase koji u sebi sadrže tabele.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku" broj 74/2018, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 2. novembar 2018.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

BEOGRAD, 5. novembar 2018.

NOVI SAD, 7. novembar 2018.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATE I RACIONALIZACIJA U JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA