Utvrđena visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci za 2019. godinu

Datum objave: 08-10-2018

Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Službeni glasnik", dana 10. septembra 2018. godine, doneo je Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2019. godini.

Visina naknade po kucanom redu teksta iznosi 288,75 dinara bez PDV-a ukoliko se tekst preda u elektronskoj formi, a 428,75 dinara bez PDV-a po kucanom redu teksta ukoliko se tekst preda u štampanoj formi. Odlukom je utvrđen i iznos naknade za oglase koji u sebi sadrže tabele.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku" broj 74/2018, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.