Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Datum objave: 08-10-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 96/2021 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: izmene i dopune ZPPPA) koji stupa na snagu 16. oktobra 2021. godine.

Najznačajnije izmene i dopune ZPPPA odnose se na:

  • poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Obrazac PP–ODO), koju po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava, kada poreski obveznik propusti da je podnese u propisanom roku;
  • mogućnost odlaganja plaćanja kamate poreskim obveznicima koji isplate iznos glavne poreske obaveze u potpunosti;
  • mogućnost zamene sredstva obezbeđenja naplate u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza.

Detaljnije o izmenama i dopunama ZPPPA možete se informisati u časopisima Revizor broj 20 i Budžet broj 18, kao i u IPC elektronskim paketima.