Ukinuta je prednost za domaće ponuđače i dobra u odnosu na države članice EU

Datum objave: 07-11-2018

Prednost data domaćim ponuđačima, odnosno ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla od 1. septembra 2018. godine se ne primenjuje u odnosu na ponuđače i dobra iz država članica Evropske unije.

Na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, od 1. septembra 2018. godine ukida se prednost za domaće ponuđače i dobra propisana odredbama člana 86. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), u odnosu na ponuđače i dobra iz država članica Evropske unije.

Navedenim sporazumom je, u članu 76. tačka 4, propisano da će prednost za domaće ponuđače i dobra u odnosu na države članice EU biti potpuno ukinuta najkasnije do isteka pete godine od dana stupanja na snagu ovog sporazuma. Imajući u vidu da je Sporazum stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, rok za ukidanje prednosti date domaćim ponuđačima bio je 1. septembar 2018. godine.

Detaljnije pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.JaN, odnosno u časopisu Pravnik br. 12 (štampano izdanje).

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATNI RAZREDI, RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2019. godini u JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC SAVETOVANJA
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018. - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

Obuka za službenika za javne nabavke

BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.

IPC TRENINZI

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 3. decembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI međunarodni standardi i nacionalni okviri

METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

PALIĆ, 28-29. novembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018.