Primena posebnog režima u pogledu isprava koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja

Datum objave: 15-04-2020


Uredbom o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 55/2020), uređuje se poseban režim u pogledu isprava koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja.

Ovom uredbom kao i članom 29. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj 52/2019), robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime i prezime odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu.

Poseban režim u pogledu isprava koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja odnosi se na način overe prijema robe, pa se u skladu sa tim isporučiocu, primaocu i prevozniku (ukoliko ga ima), ostavlja mogućnost da sporazumno odrede način na koji će prijem odnosno isporuka robe biti potvrđena.

Ova uredba je stupila na snagu 14. aprila 2020. godine.