Objavljen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

Datum objave: 30-10-2018

U "Službenom glasniku RS", broj 83/2018 od 29. oktobra 2018. godine objavljen je prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i rešenje ministra finansija o utvrđivanju tog prevoda (Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)).

U Rešenju je navedeno da prevedeni MSFI za MSP, pravna lica primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2019. godine, ali da ga pravna lica mogu primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2018. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Glavna izmena u ovoj verziji MSFI za MSP u odnosu na prethodnu verziju tog Standarda je mogućnost revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme.

Na sajtu Ministarstva finansija mogu se preuzeti sa sledećih adresa:

1) prečišćena verzija - http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/MRS/MSFI%20za%20MSP%20(2015g)%20-%20preciscena%20verzija.pdf

2) označene izmene -  http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/MRS/MSFI%20za%20MSP%20(2015g)%20-%20oznacene%20izmene.pdf

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATNI RAZREDI, RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2019. godini u JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC SAVETOVANJA
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018. - Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

Obuka za službenika za javne nabavke

BEOGRAD, 12. i 13. decembar 2018.

IPC TRENINZI

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 3. decembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2018.

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI međunarodni standardi i nacionalni okviri

METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

PALIĆ, 28-29. novembar 2018.

VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018.