Nove mere za olakšanu otplatu kredita dužnicima pogođenim pandemijom COVID-19

Datum objave: 15-12-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 150/2020 objavljene su:

  • Odluka o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 i
  • Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19.

Ovim odlukama Narodna banka Srbije propisuje bankama i davaocima lizinga obavezu da dužniku (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku i privrednom društvu), koji ispunjava uslove propisane ovim odlukama, a koji usled okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 nije u mogućnosti da izmiruje svoje obaveze prema banci ili davaocu finansijskog lizinga, odnosno koji može imati teškoće u izmirivanju tih obaveza, na njegov zahtev, odobri olakšicu u otplati obaveza.

Olakšice koje su predviđene odlukama odnose se na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

Banke i davaoci finansijskog lizinga će najkasnije do 22.12.2020. godine na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objaviti obaveštenje sa svim bitnim informacijama za dužnike, koji zahtev za dobijanje olakšica elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama mogu podneti do 30. aprila 2021. godine.

Ove odluke stupaju na snagu 15. decembra 2020. godine.

O uslovima i načinu odobravanje navedenih olakšica detaljno se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP kao i u narednom broju časopisa Revizor.