Izmenjena je Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Datum objave: 08-09-2018

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 (ispr.), 57/2011, 110/2012 (US), 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 (US) i 10/2016 (dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", 55/2005, 71/2005 (ispr.), 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 (US), 72/2012, 7/2014 (US), 44/2014 i 30/2018 (dr. zakon)) Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 68/2018 i čije odredbe stupaju na snagu 8. septembra 2018. godine.

Uredbom je izmenjena i dopunjena Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 (ispr.), 86/2013, 119/2014, 86/2015, 95/2016 i 111/2017) tako što su propisani lekovi sa Liste lekova, lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova, ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji i ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, za koje će u 2019. godini, za potrebe zdravstvenih ustanova sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, Republički fond sprovoditi centralizovane javne nabavke, a do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.