Izmenjen je Zakon o akcizama

Datum objave: 31-05-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 53/2021 objavljen je Zakon o izmeni Zakona o akcizama čije odredbe stupaju na snagu 5. juna 2021. godine.

U cilju postepenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva iz oblasti oporezivanja akcizom alkoholnih pića, ovim zakonom izvršene su izmene koje se odnose na oporezivanje akcizom jakih alkoholnih pića.

Naime, akciza na jaka alkoholna pića plaća se u iznosu od 46.250,00 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20oC, a akciza se obračunava tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu.

Takođe, proizvođači jakih alkoholnih pića koji na dan stupanja na snagu ovog zakona, tj. 5. juna 2021. godine, imaju proizvedena alkoholna pića iz člana 12a stav 1. tač. 1) do 3) Zakona o akcizama (rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda, rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina i ostala jaka alkoholna pića), dužni su da sa stanjem na taj dan izvrše popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i da popisne liste dostave nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Detaljnije o izmeni Zakona o akcizama možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, kao i u časopisu Revizor broj 13/2021.