Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Datum objave: 30-10-2018

Zakon o planiranju i izgradnji donet je pre 9 godina, i do sada je imao osam izmena i dopuna, od čega su bile četiri odluke Ustavnog suda ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009-isprav. 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 53/2013-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014).

Treba istaći da je Zakon o planiranju i izgradnji do sada, sa svim svojim izmenama i dopunama imao dosta svojih pozitivnih efekata i u velikoj meri je doprineo većem investiranju u Republiku Srbiju.

Kako je od poslednje izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji prošlo skoro 4 godine, to je dovoljan period da se utvrdi i konstatuje u kom smislu treba da idu dalja rešenja, odnosno da li neka rešenja treba menjati, dopunjavati ili pak uvoditi nova rešenja.

Međutim, treba jasno istaći da su neka nova rešenja bila i nužna i preko potrebna da se ugrade u zakon, zbog čega je izvršena izmena i dopuna zakona, odnosno u Narodnoj skupštini usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 83/2018).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji stupa na snagu 6. novembra 2018. godine.

Međutim, navedenim zakonom su izuzete određene odredbe, koje će stupiti na snagu tek 1. januara 2019. godine, i to :

  • odredbe člana 72. (to je posebna vrsta objekata koja se može graditi i bez pribavljanja akta nadležnog organa);
  • odredbe člana 73. (rešenje o izvođenju radova izdaje se investitoru koji ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio potrebnu dokumentaciju, zatim dokaz o plaćenoj taksi i naknadi);

Istovremeno je utvrđen još jedan izuzetak kod odredbe člana 26. koja će stupiti na snagu 1. januara 2020. godine (procedure u postupcima pripreme i praćenja izrade planskih dokumenata i postupanje organa i posebnih organizacija, imaoca javnih ovlašćenja u postupcima pripreme i praćenja izrade planskih dokumenata i razmene podnesaka);

IPC višednevno SAVETOVANJE

Zlatibor, 27-30. januar 2019.

- SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA i BUDŽETSKE KORISNIKE
- Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

Zlatibor, 27-30. januar 2019.

Novi Zakon o JAVNIM NABAVKAMA

IPC jednodnevna SAVETOVANJA

za PRIVREDNA DRUŠTVA

- NIŠ, 18. januar 2019.

- PALIĆ, 22. januar 2019.

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 24. januar 2019.

- ZLATIBOR, 28. januar 2019.

- VALJEVO, 5. februar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

za BUDŽETSKE KORISNIKE

- NIŠ, 18. januar 2019.

- PALIĆ, 22. januar 2019.

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 25. januar 2019.

- ZLATIBOR, 29. januar 2019.

- VALJEVO, 5. februar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

za ZDRAVSTVENE USTANOVE

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 25. januar 2019.

- ZLATIBOR, 30. januar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC TRENINZI u februaru 2019.

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE za 2018. godinu

- BEOGRAD, 6. februar 2019.

ANALIZA POSLOVANJA, KREDITIRANJE I SMANJENJE RIZIKA

- BEOGRAD, 8. februar 2019.