Donet je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe

Datum objave: 27-12-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 93/2019 objavljen je Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe (u daljem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine, ali se primenjuje na stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini, što znači da se primenjuje na sastavljanje poreskog bilansa i utvrđivanje oporezive dobiti za 2019. godinu.

Članom 9. Pravilnika propisano je da se za stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a koja su stavljena u upotrebu počev od 1. januara 2019. godine, odnosno prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini, amortizacija utvrđuje u skladu sa Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Službeni glasnik RS", br. 116/2004, 99/2010, 104/2018 i 8/2019).

Pravilnikom je propisan Obrazac POA u kome obveznik iskazuje podatak o amortizaciji koja se priznaje kao rashod za poreske svrhe.

Detaljnije o novinama koje donosi Pravilnik možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP i narednom broju časopisa Revizor.