Vlada RS usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO

Datum objave: 07-09-2018

Vlada RS usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 (Odluka USRS), ........, 75/2014 i 142/2014, dalje: Zakon o PIO).

Predloženim izmenama ovog zakona predviđa se prestanak važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) i to do 30. septembra 2018. godine.

Takođe je predložena izmena načina obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike sa "beneficiranim stažom", a koji odlaze u prevremenu starosnu penziju. Naime, predloženo je da se "penali" za ove osiguranike računaju u odnosu na njihovu sniženu starosnu granicu.

Predlogom izmena i dopuna Zakona o PIO predviđa se i ukidanje 16 obrazaca, među kojima je i M4 obrazac, kao i ukidanje ovlašćenja Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa (osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje) obustavom 1/3 penzije.

Osim navedenog, izmenama i dopunama Zakona o PIO predložena su rešenja koja se odnose na uspostavljanje penzionerske kartice i načina smanjenja broja privremenih rešenja.

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 2. novembar 2018.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

BEOGRAD, 5. novembar 2018.

NOVI SAD, 7. novembar 2018.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA
za korisnike budžetskih sredstava

PLATE I RACIONALIZACIJA U JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA