Vlada RS usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO

Datum objave: 07-09-2018

Vlada RS usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 (Odluka USRS), ........, 75/2014 i 142/2014, dalje: Zakon o PIO).

Predloženim izmenama ovog zakona predviđa se prestanak važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) i to do 30. septembra 2018. godine.

Takođe je predložena izmena načina obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranike sa "beneficiranim stažom", a koji odlaze u prevremenu starosnu penziju. Naime, predloženo je da se "penali" za ove osiguranike računaju u odnosu na njihovu sniženu starosnu granicu.

Predlogom izmena i dopuna Zakona o PIO predviđa se i ukidanje 16 obrazaca, među kojima je i M4 obrazac, kao i ukidanje ovlašćenja Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa (osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje) obustavom 1/3 penzije.

Osim navedenog, izmenama i dopunama Zakona o PIO predložena su rešenja koja se odnose na uspostavljanje penzionerske kartice i načina smanjenja broja privremenih rešenja.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.