Utvrđene su osnovice za zdravstvene radnike u ustanovama socijalne zaštite

Datum objave: 28-11-2019


Vlada RS je na sednici održanoj 7. novembra 2019. godine, usvojila Zaključak 05 broj 121-11126/2019, kojim je utvrdila osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija, počev od plate za novembar 2019. godine.

Plate zaposlenih u ustanovi socijalne zaštite obračunavaće se po osnovici koja iznosi:

  • za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke - neto 3.378,00 dinara;
  • za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke - neto 3.531,55 dinara;
  • za ostale zaposlene nemedicinsko osoblje - neto 3.347,29 dinara.