Predložene izmene zakona o statusu i platama zaposlenih u javnom sektoru u skupštinskoj proceduri

Datum objave: 24-11-2018

Vlada RS uputila je u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o plata zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Predloženim izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o zaposlenima u javnim službama, Zakona o plata zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, Zakona o platama službenika i nameštenika u organima u autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, predviđa se pomeranje početka primene ovih zakona, i to od 1. januara 2020. godine.

Predloženim izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru produžava se važenje ovog zakona do 31.12.2019. godine.

U Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika, predložene su izmene u pogledu nagrađivanja državnih službenika, a uvodi se i koeficijent državnog službenika kod preuzimanja.

Radi uređenja radno pravnog statusa službenika u skladu sa potrebama uspostavljanja usklađenog javnoslužbeničkog sistema radnih odnosa predložena je izmena većeg broja odrebi Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicana lokalne samouprave.

Detaljnije o navedenim zakonima po njihovom usvajanju od strane Narodne skupštine RS možete se informisati u elektronskim paketima IPC.FIP i IPC.RaP, odnosno u časopisima Budžet i Pravnik (štampana izdanja).

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.