Predložene izmene i dopune Zakona o javnom dugu

Datum objave: 25-11-2019


U skladu sa predloženim izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu daje se mogućnost ministru finansija da u vezi poslovanja sa državnim hartijama od vrednosti može da angažuje jedno ili više stranih pravnih lica koje obavljaju poslove saldiranja i kliringa, s tim da Vlada treba da donese odluku o izboru stranog pravnog lica koje će vršiti kliring i saldiranje. Strana pravna lica za navedene poslove angažovala bi se na osnovu odluke koju donosi Vlada na predlog ministra finansija.

Uslove i način trgovanja državnim hartijama od vrednosti, prema ovom predlogu treba da propiše Vlada.

S druge strane, u cilju bolje kontrole zaduživanja lokalne samouprave prema predlogu zakona odluku o zaduživanju lokalne vlasti donosi nadležni organ lokalne vlasti, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva koju daje ministarstvo nadležno za finansije, a ne u skladu sa mišljenjem ministarstva finansija, kako je prethodno regulisano.

Zahtev za davanje saglasnosti o zaduživanju podnosi se ministarstvu nadležnom za finansije, uz obrazloženje razloga zbog kojih nastaje potreba za zaduženjem. Zahtev treba da sadrži: podatke o ostvarenim prihodima i primanjima, odnosno izvršenim rashodima i izdacima u prethodnoj godini, podatke o zaduženosti na dan podnošenja zahteva, plan i izvršenje rashoda i izdataka, kao i plan i ostvarenje prihoda i primanja u godini za koju se podnosi zahtev i podatke o dospelim, a neizmirenim obavezama na dan podnošenja zahteva. Prilikom davanja saglasnosti ministarstvo nadležno za finansije treba da uzme u obzir i: procenat ostvarenja prihoda i primanja u odnosu na planirane, procenat izvršenja rashoda i izdataka u odnosu na planirane, visinu planiranog budžetskog deficita, visinu neizmirenih obaveza, visinu postojećeg kreditnog zaduženja, kao i sve druge relevantne okolnosti vezane za budžet lokalne vlasti.

Predložene izmene i dopune Zakona o javnom dugu treba da stupe na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Detaljnije o Predlogu Zakona u narednom broju časopisa Budžet i IPC elektronskim paketima.