Podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja u elektronskom obliku za budžetske korisnike

Datum objave: 20-01-2021


U skladu sa članom 11. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova ("Službeni glasnik RS", broj 151/2020), propisana je obaveza dostavljanja finansijskih izveštaja Upravi za trezor u elektronskoj formi, kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja, o čemu je Ministarstvo finansija dalo obaveštenje broj 401-00-89/2021-001-011 od 18.1.2021. godine, čiji sadržaj prenosimo u nastavku:

"Obaveštavamo vas da će produkcija informacionog sistema za podnošenje finansijskih izveštaja (ISPFI) početi 20. januara 2021. godine, od kada je korisnicima javnih sredstava omogućeno da izvrše registraciju organizacije i dostavljanje finansijskih izveštaja, na način propisan korisničkim uputstvom za rad u informacionom sistemu.

Pristup produkcionom sistemu korisnici javnih sredstava ostvaruju popunjavanjem online registracione forme na adresi https://zr.trezor.gov.rs i podnošenjem dokumentacije nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor.

Na sajtu Uprave za trezor (www.trezor.gov.rs), u delu servisi - informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja, dostupne su informacije o sistemu, obrasci za pristup, kao i video prezentacija namenjena obuci korisnika.

Takođe, paralelno sa produkcijom, Uprava za trezor je omogućila i pristup testnom okruženju na adresi https://zrtest.trezor.gov.rs koje možete koristiti za vežbu i probu svih funkcionalnosti sistema. Registracijom organizacije na produkcionom okruženju i preuzimanjem potvrde od Uprave za trezor, automatski je omogućen pristup i testnom okruženju sa istim korisničkim kredencijalima (korisničko ime i lozinka).

Za sva pitanja i neposrednu komunikaciju sa Upravom za trezor, korisnicima je dostupna adresa elektronske pošte za podršku u radu fi@trezor.gov.rs."