Objavljeno je nekoliko poreskih zakona

Datum objave: 22-12-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 153/2020 objavljeni su:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;

Zakon o fiskalizaciji.

Najznačajnije izmene i dopune navedenih poreskih zakona odnose se na sledeće:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

- poreski dužnik je primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000,00 dinara, bez PDV,

- bliže je uređeno šta se ne smatra sporednim prometom dobara i sporednim prometom usluga,

- bliže je uređeno šta poreska osnovica ne sadrži,

- potpuno novo uređenje posebnog postupka oporezivanja prometa polovnih dobara, uključujući polovna motorna vozila, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta,

- naknadno evidentiranje obveznika PDV,

- izdavanje računa u papirnom, odnosno u elektronskom obliku,

- detaljnije je regulisana mogućnost ispravljanja pogrešno obračunatog PDV u većem iznosu;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

- povećan je neoporezivi iznos zarade sa 16.300,00 dinara na 18.300,00 dinara mesečno,

- produžen je period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica,

- uređen je poreski tretman prihoda po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda,

- uređen je poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari prenosom digitalne imovine,

- prošireno je poresko oslobođenje po osnovu dobitaka od igara na sreću;

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

- produžen je period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica i preciziranje u pogledu kategorije poslodavca koji ima pravo na korišćenje olakšice po osnovu zapošljavanja kvalifikovanog novozaposlenog lica;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

- utvrđivanje kapitalnog dobitka prilikom prodaje investicionih jedinica i digitalne imovine,

- precizirane su odredbe koje se odnose na utvrđivanje nabavne vrednosti imovine koja podleže utvrđivanju kapitalnog dobitka,

- propisano je kada kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine ne ulaze u poresku osnovicu,

- propisano je da se prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra dividendom koja će se oporezovati porezom po odbitku, ukoliko međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno,

- precizirano je koja se lica smatraju novozaposlenim licima u smislu člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

- propisani su novi iznosi akciza na nesagorevajući duvan, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigarete,

- bliže su uređene odredbe koje se tiču refakcije akcize,

- preciziranje obveznika akcize koji ima obavezu da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine;

Zakon o fiskalizaciji

- preciziran je predmet fiskalizacije,

- proširen je predmet fiskalizacije obuhvatanjem primljenih avansa za promet na malo i prometa putem samonaplatnih uređaja,

- definisan je obveznik fiskalizacije, gde se navodi da je obveznik fiskalizacije svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo,

- definisan je postupak fiskalizacije.

Najveći broj odredaba primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

O svim zakonima detaljno se možete informisati u časopisu Revizor broj 25, Budžet broj 25 i elektronkom paketu IPC.FiP.