Objavljen je prevod MSFI

Datum objave: 26-12-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 92/2019 od 25. decembra 2019. godine objavljen je prevod Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

Uz objavljeni prevod MSFI objavljeno je i Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), koje je doneo Ministar finansija.

Ovi MSFI se obavezno primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2020. godine, a mogu se dobrovoljno primeniti i prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja na dan 31. decembra 2019. godine (uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje).

Priručnik za primenu MSFI (na CD-u) u izdanju IPC-a je u skladu sa objavljenim prevodom MSFI i može se koristiti za njihovu primenu. Početkom 2020. godine IPC će objaviti štampanu verziju ovog Priručnika.