Obaveza registracije elektronskih faktura u komercijalnim transakcijama u sistemu elektronskih faktura

Datum objave: 27-12-2019


Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019), a koje stupaju na snagu 1. januara 2020. godine, uvodi se obaveza poverioca da elektronske fakture i druge zahteve za isplatu u elektronskom obliku, dostavlja dužniku kroz sistem elektronske fakture koji će uspostaviti i voditi Ministarstvo finansija.

Odredbe Zakona koje se odnose na registrovanje i dostavljanje elektronskih faktura primenjivaće se na elektronske fakture izdate od strane poverilaca koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. jula 2021. godine.

Na elektronske fakture, izdate od strane poverilaca koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod banaka, odredbe Zakona koje se odnose na registrovanje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku, primenjivaće se po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.