Novi kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu

Datum objave: 06-12-2019


Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu (u daljem tekstu: Uredba).

Ovom uredbom su utvrđeni novi kriterijumi za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu.

U skladu sa tim, prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti, i to na one koje imaju:

 • veliki uticaj na životnu sredinu;
 • srednji uticaj na životnu sredinu i
 • mali uticaj na životnu sredinu.

Razvrstavanje delatnosti je dato kroz poseban Prilog, koji čini sastavni deo ove uredbe.

Iznos naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, za kalendarsku godinu, iznosi:

➣ Za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 • velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;
 • srednja pravna lica 500.000,00 dinara;
 • mala pravna lica 200.000,00 dinara;
 • mikro pravna lica i preduzetnike 20.000,00 dinara.

➣ Za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 • velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;
 • srednja pravna lica 250.000,00 dinara;
 • mala pravna lica 100.000,00 dinara;
 • mikro pravna lica i preduzetnike 10.000,00 dinara.

➣ Za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 • velika pravna lica 500.000,00 dinara;
 • srednja pravna lica 125.000,00 dinara;
 • mala pravna lica 50.000 dinara;
 • mikro pravna lica i preduzetnike 5.000,00 dinara.

Istovremeno, u aktivnosti fizičkih lica koje utiču na životnu sredinu ubrajaju se: korišćenje električne energije, korišćenje grejnih uređaja, korišćenje hemijskih sredstava, korišćenje proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, proizvodnja i prerada hrane i druge aktivnosti.

Obveznik plaćanja naknade je fizičko lice koje obavlja neku od navedenih aktivnosti, a iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za fizička lica iznosi 1.200,00 dinara za kalendarsku godinu.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", osim odredaba koje se odnose na plaćanje naknade za aktivnosti fizičkih lica koje utiču na životnu sredinu,  koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.