Narodna banka Srbije donela je odluke kojima bliže uređuje menjačko poslovanje i kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

Datum objave: 03-11-2018


Od 1. januara 2019. godine Narodna banka Srbije preuzeće poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova.

U skladu sa navedenim, Narodna banka Srbije donela je četiri odluke kojima se propisuju bliža objašnjenja kod poslovanja u oblasti menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 84/2018, i to:

  • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, koja stupa na snagu 10. novembra 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, osim odredaba tačke 40. i tač. od 42. do 45. koje će se primenjivati od 1. jula 2019. godine;
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja, koja stupa na snagu 1. januara 2019. godine;
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, koja stupa na snagu 1. januara 2019. godine;
  • Odluka o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše tu obuku, koja stupa na snagu 10. novembra 2018. godine a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

Detaljnija objašnjenja o primeni navedenih odluka daćemo u narednom broju časopisa "Revizor"

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a