Najviši iznos neto naknade za rad predsednika i članova u nadzornom odboru javnog preduzeća za 2020. godinu je 53.698 dinara

Datum objave: 29-11-2019


Iznos neto naknade za rad predsednika i članova u nadzornom odboru javnog preduzeća  ne može biti viša od 53.698 dinara u 2020. godini.

Shodno Odluci o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća ("Službeni glasnik RS", broj 102/2016) iznos neto naknade za rad predsednika i članova u nadzornom odboru javnog preduzeća  ne može biti viša od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u septembru mesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.