Dopunjena je Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Datum objave: 31-08-2019


Vlada RS donela je Uredbu o dopuni Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 62/2019, dalje: Uredba), koja stupa na snagu 7. septembra 2019. godine.

Dopunom Uredbe, novim članom 9a, utvrđeno je da se odredbe Uredbe kojima se uređuje postupak pribavljanja saglasnosti pred Komisijom za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (dalje: Komisija), privremeno neće primenjivati na korisnike javnih sredstava sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Saglasnost za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje korisnicima javnih sredstava sa AP Kosovo i Metohija, daje kancelarija za Kosovo i Metohiju, koja je u obavezi da Komisiji dostavlja tromesečni izveštaj o broju datih saglasnosti, do desetog u mesecu koji sledi po isteku tromesečja, sa podacima o broju radnih mesta, odnosno broju izvršilaca i radno angažovanih lica po bilo kom osnovu za koji je data saglasnost, po svakom pojedinačnom korisniku javnih sredstava.