Donet je pravni okvir za primenu Programa ekonomskih mera za podršku privredi

Datum objave: 10-04-2020


Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije, donela je tri uredbe koje će biti objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 54/2020, kojima je uređen pravni okvir za primenu Programa ekonomskih mera za podršku privredi, i to:

  • Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19;
  • Uredbu o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i
  • Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti. 

• Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 uređuje se sledeće:

- Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinosa za privatne subjekte do 4. januara 2021. godine (ove obaveze će moći da se isplate u 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate);

- Isplata pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva;

- Isplata pomoći u visini od 50% minimalne zarade za velike privredne subjekte;

- Odlaganje dospelost za plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj mesec 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, a najviše u visini konačne obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, u visini akontacije poreza na dobit koje dospevaju za plaćanje 15. aprila 2020. godine, 15. maja 2020. godine i 15. juna 2020. godine, a najviše u visini konačne obaveze za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini (ove obaveze će moći da se isplate u 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate);

- Oslobađanje od plaćanja PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza na promet dobara, odnosno usluga koji bez naknade privredni subjekti izvrše Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini - primenjuje se na sve isporuke sa danom prometa u periodu od dana uvođenja do dana prestanka vanrednog stanja u Republici Srbiji, tj. od 15. marta 2020. godine, pa do dana prestanka vanrednog stanja;

- Privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine;

- Uplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti svim punoletnim građanima Republike Srbije, nakon okončanja vanrednog stanja.

Ovom uredbom su, između ostalog, uređeni uslovi i način ostvarivanja navedenih pogodnosti i direktnih davanja.

• Uredba o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Za sprovođenje Programa finansijske podrške koristiće se sredstva Fonda za razvoj Republike Srbije (Fond), u iznosu od 24.000.000.000,00 dinara.

Uslovi za korišćenje finansijske podrške (kreditiranje):

- Sredstva po ovom programu mogu se koristiti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava;

- Finansijsku podršku mogu koristiti: preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost;

- Kreditiranje sa rokom otplate do 36 meseci (uključujući grejs period do 12 meseci), kamatom 1% na godišnjem nivou, puštanjem i vraćanjem kredita u dinarima.

Ministarstvo privrede će, po zaključenju ugovora sa Fondom, sukcesivno prenositi sredstva za realizaciju ovog programa Fondu.

• Uredbom o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti se uređuje postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije, i to:

- Komisija za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) odobrava objavljivanje prospekta koji se odnosi na dužničke hartije od vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;

- Sastavni delovi prospekta su poslednji redovan godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora izdavaoca, kao i godišnji izveštaj o poslovanju menadžmenta ukoliko je izdavalac dužan da ga sačini, kao i poslednji konsolidovani godišnji finansijski izveštaj kada je izdavalac obavezan da ga izradi u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

- Izdavalac koji uspešno izvrši javnu ponudu dužničkih hartija od vrednosti u skladu sa prospektom čije je objavljivanje odobrila Komisija stiče svojstvo javnog društva u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ukoliko to svojstvo nije imao ranije i zadržava ga u periodu trajanja dužničke hartije od vrednosti;

- Zahtev za odobrenje objavljivanja prospekta podnosi se Komisiji;

- Komisija donosi rešenje o odobrenju objavljivanja prospekta u roku od deset radnih dana od dana prijema urednog zahteva.

Ovim uredbama preciziran je pravni okvir za korišćenje državne pomoći iz paketa ekonomskih mera, koje su predstavljene 31. marta 2020. godine, u ukupnom iznosu od 5,1 milijarde evra, a pojedine odredbe biće detaljnije uređene pravilnicima.

Detaljnije o odredbama navedenih uredbi možete se informisati u časopisu Revizor broj 10/2020 i u elektronskom paketu IPC.FiP.