Donet je novi Zakon o javnim nabavkama

Datum objave: 23-12-2019


Na Devetoj sednici Drugog redovnog zasedanja održanoj 23. decembra 2019. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o javnim nabavkama (dalje: Zakon).

Nova zakonska rešenja omogućuju dalji razvoj modernog i efikasnog sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, usklađuju ga sa direktivama EU, unapređuju pravni okvir, obezbeđuju punu primenu elektronskih metoda komunikacije.

Ključne izmene koje donosi novi Zakon su:

  • novi pragovi za primenu Zakona (pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje, uvođenje evropskih pragova);
  • način dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;
  • partnerstvo za inovacije - nova vrsta postupka javne nabavke u cilju razvoja i nabavke inovativnih dobara, radova ili usluga;
  • upotreba elektronskog kataloga;
  • poseban režim za nabavku društvenih i drugih posebnih usluga;
  • novi osnovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci i definisanje razloga za njegov raskid;
  • ustanovljavanje nadležnosti Ministarstva finansija za kontrolu izvršenja ugovora o javnim nabavkama;
  • novi način organizacije i obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki, pomoćnih poslova javnih nabavki i drugih poslova;
  • jedinstveni rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava od deset dana, nezavisno od vrste postupka;
  • ustanovljavanje nadležnosti prekršajnih sudova za vođenje prekršajnih postupaka za prekršaje propisane odredbama Zakona.

Detaljnije o novom Zakonu možete se informisati u elektronskim paketima RaP i JaN i štampanom izdanju časopisa Pravnik.