INFORMACIJE O RADU UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Udruženje računovođa u javnom sektoru održalo je dana 4. marta 2019. godine u prostorijama Dečjeg kulturnog centra, Beograd, Takovska br. 8 – kod RTS-a Prvu redovnu godišnju Skupštinu Udruženja računovođa u javnom sektoru

O radu i aktivnostima Udruženja bliže smo upoznali članove Udruženja u objavljenim napisima u časopisu "Budžet" br. 14/2018, 24/2018 i 6/2019.

Rad Skupštine Udruženja

Na održanoj Prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja računovođa u javnom sektoru, pored radnog dela, obeležen je i Dan računovođa u javnom sektoru, uspostavljen članom 29. Statuta Udruženja računovođa u javnom sektoru, kojim se 6. mart obeležava kao sećanje na donošenje Zakona o državnom računovodstvu Kraljevine Srbije 1910.godine.

Povodom Dana računovođa u javnom sektoru predsednik Skupštine Udruženja Dragoš Ristić izložio je istorijat o razvoju državnog računovodstva Srbije. Tekst izlaganja objavljen je u časopisu "Budžet" br. 6/2019. – strana 145.

U radnom delu Skupštine Udruženja jednoglasno su usvojeni:

 • Poslovnik o radu Skupštine,
 • Izveštaj o izvršenju Programa rada Udruženja za 2018. godinu,
 • Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana Udruženja za 2018. godinu,
 • Godišnji finansijski izveštaj – Završni račun Udruženja za 2018. godinu,
 • Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Udruženja u 2018. godini,
 • Program rada Udruženja za 2019.godinu, i
 • Finansijski plan Udruženja za 2019.godinu.

Usvojena akta na pomenutoj sednici Skupštine Udruženja objavićemo u "Biltenu" br. 2 Udruženja računovođa u javnom sektoru.

Članarina

 • Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 120,00 dinara na tekući račun Udruženja broj: 160-511043-32 kod Banca Intesa.
 • Pozivaju se članovi Udruženja koji nisu uplatili članarinu za 2018. godinu da to odmah učine i da istovremeno uplate i članarinu za 2019. godinu

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA - BILTEN 1

PRIJAVA ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
11000 Beograd, Višegradska 6/II ulaz

Osnovano je Udruženje računovođa u javnom sektoru koje ima za cilj da štiti status i profesionalni interes članova Udruženja i da iskustvima iz prakse utiče na donošenje pozitivne zakonodavne regulative.

Pozivaju se svi zainteresovani koji rade na računovodstvenim poslovima i na razvoju i promociji računovodstvene struke u javnom sektoru da se učlane u Udruženje računovođa u javnom sektoru.

Prijava popunjena na web sajtu automatski se prosleđuje na e-mail Udruženja.

Računovođe koje su ranije popunile prijave za učlanjenje u Stručni savet računovođa treba takođe da popune priloženu novu Prijavu.

S poštovanjem,
Beograd, 5. april 2018. godine

CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

Izvod iz Statuta

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su da:

 • pruži pomoć u radu članovima Udruženja radi obezbeđenja što stručnijeg i efikasnijeg rada pri obavljanju računovodstvenih poslova;
 • vodi organizovanu brigu o profesionalnom i stručnom usavršavanju svojih članova u skladu sa važećom zakonskom regulativom i pruža stručnu pomoć prilikom sticanja profesionalnih zvanja;
 • štiti status i profesionalni interes članova i utiče na adekvatno vrednovanje njihovog rada i doprinosa razvoju korisnika u javnom sektoru, a na taj način i razvoju društva u celini;
 • obaveštava i informiše članstvo o primeni zakonske regulative putem seminara, kurseva i sl.;
 • sarađuje sa sličnim strukovnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, naučnim institucijama, nadležnim ministarstvima i ostalim asocijacijama od značaja za rad Udruženja;
 • unapređuje rad računovodstvenih službi i profesionalnih znanja zaposlenih u njima;
 • iskustvima iz prakse utiče na donošenje i unapređenje pozitivne zakonske regulative.

IPC višednevno SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 4-7. decembar 2019.

- još samo nekoliko dana za prijavljivanje -

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

Palić

Izmene ZAKONA O PDV

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

Poslovanje BUDŽETSKIH KORISNIKA

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

PLANIRANJE NABAVKI za 2020. godinu

JAVNE NABAVKE u praksi

IPC WEBINAR
- SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU u vašoj KANCELARIJI -

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2019/2020. godinu -

Izmene ZAKONA O PDV i ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ...

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

NOVINE U SASTAVLJANJU PORESKOG BILANSA za 2019. godinu

Održan 26. novembra 2019. od 12h - 16h
- na vašem RAČUNARU u vašoj KANCELARIJI -
BESPLATAN SNIMAK za IPC pretplatnike

IPC TRENING

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NOVI SAD, 17. decembar 2019.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
- obaveze, odgovornost, izrada internih akata,
vođenje evidencije u skladu sa Zakonom ...

RADNO ZAKONODAVSTVO - CROSO
- obaveza poslodavaca da ažuriraju podatke
u jedinstvenoj bazi CROSO do 31.12.2019. godine

VRNJAČKA BANJA, 6. decembar 2019.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA za 2020. godinu

PLANIRANJE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA za 2020. godinu

RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2020. godini

Najčešće NEPRAVILNOSTI koje je utvrdila DRI u kontroli JP

VRNJAČKA BANJA, 4. decembar 2019. od 17h

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

- BESPLATNO za pretplatnike na IPC KOMPLET za JAVNE NABAVKE za 2020. -

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

AKTUELNOSTI i ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

VRNJAČKA BANJA, 5. decembar 2019.

BEOGRAD, 12. decembar 2019.

NOVI SAD, 15. januar 2020.

IPC jednodnevna SAVETOVANJA

- BESPLATNO za IPC pretplatnike za 2020. godinu -

Izmene ZAKONA O PDV i ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ...

Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

NOVINE U SASTAVLJANJU PORESKOG BILANSA za 2019. godinu

PLATE, RACIONALIZACIJA I OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2020. godini u JAVNOM SEKTORU

NOVI SAD, 18. novembar 2019. - POPUNJENO

BEOGRAD, 19. novembar 2019. - POPUNJENO

NIŠ, 27. novembar 2019. - POPUNJENO

VRNJAČKA BANJA, 5. decembar 2019.- POPUNJENO

IPC WEBINAR - Izmene PDV i novi Zakon o RAČUNOVODSTVU
- VIDEO SNIMAK - Besplatno za IPC pretplatnike -

VIDEO SNIMAK - Uputstvo za popunjavanje obrasca POPDV

video