IPC WEBINAR
za RADNE ODNOSE
30. novembar 2022. od 10h

PRAVNO POSLOVANJE - RADNI ODNOSI

PRAKTIČNA REŠENJA NA SPORNA PITANJA I PROBLEME IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU

#PRAKSAISPREDTEORIJE

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

Webinar je namenjen svim poslodavcima privatnog i javnog sektora, pravnim i fizičkim licima koji obavljaju poslove radnih odnosa i zapošljavanja, knjigovodstvenim agencijama i drugim subjektima, kao i direktorima, pravnicima, sekretarima, licima koja obavljaju računovodstvene poslove i drugima, a u cilju rešavanja svih problema i spornih pitanja u vezi sa radnim odnosima.

Cilj webinara je praktično rešavanje spornih pitanja i otklanjanje najčešćih grešaka poslodavaca privatnog i javnog sektora u radnopravnom poslovanju, naročito prilikom rešavanja o pravima i obavezama zaposlenih i radno angažovanih, sa posebnim osvrtom na obaveze poslodavca u slučaju zasnivanja radnog odnosa, odmora, odsustva, prekovremenog rada, primanja, troškova, otkaza i drugih specifičnosti, kao i rada van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, dopunski rad, stručno usavršavanje).
Polazeći od svakodnevnih problema koji nastaju u praksi prilikom primene svih propisa iz radnih odnosa, IPC je pripremio poseban elektronski priručnik u okviru elektronskog paketa IPC.RaP koji može da olakša pretplatnicima postupanje u rešavanju spornih pitanja u oblasti radnih odnosa. Priručnik pored svih propisa, sadrži stručne komentare sa praktičnim rešenjima konkretnih problema (odmori, plaćeno, neplaćeno odsustvo, mirovanje radnog odnosa, prekovremni rad, smenski rad, odsustva, otpremnina, jubilarna nagrada, solidarna pomoć i drugo), kao i odgovore na pitanja sortirane po članovima koji brzo i efikasno rešavaju vaše probleme iz oblasti radnih odnosa.

DATUM WEBINARA

  • 30. novembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

RADNI ODNOSI U PRIVATNOM SEKTORU
- Obaveze poslodavca da donese opšte akte (vrste, uslovi, način izrade)
- Zasnivanje radnog odnosa - opšti propis/posebni zakoni
- Raspored radnog vremena (smenski rad i preraspodela radnog vremena)
- Odsustva sa rada, odnos zakona i opštih akata (plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, bolovanje)
- Aneks ugovora (slučajevi, postupak izmene)
- Zarada, naknade zarade, uvećanje zarade (minuli rad, drugi dodaci na zaradu)
- Naknada troškova (topli obrok, regres, prevoz, dnevnice)
- Postupak otkaza ugovora o radu (specifičnosti)

11.30h

SPECIFIČNOSTI RADNIH ODNOSA U JAVNOM SEKTORU
- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa (konkurs, nostrifikacija diplome, dokazi)
- Radna sposobnost i bolovanje
- Neplaćeno odsustvo i zamena privremeno odsutnog zaposlenog
- Jubilarna nagrada i solidarna pomoć
- Naknada troškova (topli obrok, regres, prevoz, dnevnice)
- Disciplinski postupak i ostale specifičnosti

13.00h

ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu (Pretplatnici na časopis Pravnik ili elektronski paket IPC.RaP za 2023. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 29. novembra 2022, bez obaveze da se do tada izvrši i uplata pretplate za 2023. godinu
BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 6.900,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Pravnik) 14.900,00 + PDV