IPC WEBINAR
ANALIZA POSLOVANJA
22. decembar 2022. od 10h

ANALIZA POSLOVANJA SA PRAKTIČNOM OBUKOM ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA POSLOVANJA

Praktična izrada Cash flow izveštaja

#PRAKSAISPREDTEORIJE

- BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu -

Opis webinara: Analiza poslovanja jednog preduzeća predstavlja niz aktivnosti kako za potrebe preduzeća i njegovu vlasničku strukturu, tako i za potrebe spoljnih investitora i poverilaca. PRE KRAJA POSLOVNE GODINE preporuka je da izvršite FINANSIJSKU ANALIZU poslovanja da biste pravovremeno izvršili izmene i korekcije nastale usled uočenih grešaka ili neodgovarajućih evidencija i pozicija u poslovnim knjigama.
Istovremeno, u cilju sagledavanja realnih mogućnosti koje novi projekat zahteva i pretnji koje se mogu predvideti, posebno ćemo obraditi SWOT ANALIZU.
Dodatak ovog predavanja biće izrada CASH FLOW izveštaja (alat koji omogućava da praćenjem tekućih priliva i odliva kao i planiranjem budućih priliva i odliva sačuvate svoju likvidnost).

Cilj webinara:
- Samostalnost u izračunavanju pokazatelja poslovanja na način kako će to, u jednom segmentu analize, raditi finansijske institucije, revizori i poverioci
- Tumačenje podataka dobijenih analizom
- Predlozi za dalje aktivnosti na osnovu dobijenih pokazatelja
- Samostalnost u izradi Cash flow izveštaja i sl.

DATUM WEBINARA

  • 22. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČ

  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

FINANSIJSKA ANALIZA
- Analiza sredstava i izvora sredstava
- Analiza likvidnosti i solventnosti
- Analiza uspešnosti poslovanja (produktivnost, ekonomičnost, profitabilnost)
- Analiza zaduženosti i efikasnosti upravljanja (racio D/E, D/A, dani vezivanja zaliha, kupaca i dobavljača)
SWOT ANALIZA
- Uticaj internog i eksternog okruženja na poslovanje preduzeća (snage, slabosti, prilike i pretnje)

12.10h

Pauza

12.30h

RADIONICA
- Analiza poslovanja na primeru jednog Bilansa stanja i Bilansa uspeha, izračunavanje pokazatelja (formule za izračunavanje pokazatelja poslovanja)
- Praktična izrada Cash flow izveštaja

13.45h

Pauza

14.00h

ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala 14.900,00 + PDV