IPC online TRENING
12. mart 2021. godine

U skladu sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) korisnici javnih sredstava, gde spadaju svi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole, o čemu se sastavlja godišnji izveštaj do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika. S tim u vezi IPC organizuje praktičan jednodnevni online trening na temu:

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

#PRAKSAISPREDTEORIJE

MESTO I DATUM TRENINGA

  • 12. mart 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

SATNICA TRENINGA

  Zakonodavno - normativni deo
PRAVNI OKVIR I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
10.00h Normativni osnov i odgovornosti pojedinih lica u postupku uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  predavač: dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
10.30h Uspostavljanje sistema upravljanja rizicima
  predavač: dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
11.00h Procedura i postupci uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  predavač: Života Antić, urednik - konsultant IPC-a
11.30h Pravni okvir, interna akta i procedure finansijskog upravljanja i kontrole koje donosi korisnik javnih sredstava
  predavač: dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
12.00h Pauza
12.15h Provera nivoa uspostavljanja i efikasnosti funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  predavač: Života Antić, urednik - konsultant IPC-a
12.45h Uspostavljanje sistema interne revizije
  predavač: Života Antić, urednik - konsultant IPC-a
  Ogledni deo
MODELI AKATA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
13.15h Ogledni model uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole Primeri procedura i dijagrama aktivnosti
13.30h Odgovori na pitanja
  Života Antić, dr Natalija Keković

KOTIZACIJA za online TRENING

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (Priručnik: Finansijsko upravljanje, kontrola i revizija kod korisnika javnih sredstava) 6.800,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (Priručnik: Finansijsko upravljanje, kontrola i revizija kod korisnika javnih sredstava) 11.800,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1162


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 10. marta 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava