IPC WEBINAR
29. novembar 2021. godine

ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
- Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -
(Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

#PRAKSAISPREDTEORIJE


BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu

Webinar je namenjen:
Svim pravnim licima privatnog i javnog sektora.
Cilj webinara:
Praktično rešavanje spornih pitanja i otklanjanje najčešćih grešaka poslodavaca prilikom prestanka radnog odnosa zaposlenog i vraćanja na rad.


DATUM I MESTO WEBINARA

  • 29. novembar 2021. od 10h - SAVETOVANJE na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a

TEME WEBINARA

10.00h VRSTE RADNOG ODNOSA I RAZLOZI PRESTANKA RADNOG ODNOSA
- Radni odnos na određeno i neodređeno vreme i prestanak radnog odnosa prema vrsti radnog odnosa
- Otkaz za vreme probnog rada (rokovi, postupak)
- Otkaz od strane poslodavca/zaposlenog,
- Prestanak radnog odnosa po sili zakona, prestanak u slučaju likvidacije i stečaja
  OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA
- Povreda radne obaveze i radne discipline prema Zakonu o radu i opštem aktu poslodavca (slučajevi povrede radne obaveze i radne discipline koje određuje poslodavac)
- Neostvarivanje rezultata rada
- Nevraćanje na rad kod poslodavca po isteku mirovanja ili neplaćenog odsustva (postupak)
- Odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu
 

OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA ZA VREME BOLOVANJA ZAPOSLENOG
- Zloupotreba bolovanja
- Istek radnog odnosa za vreme trajanja bolovanja, otkaz dok traje povreda na radu
- Zabrana otkaza zbog bolovanja

  OTKAZ OD STRANE POSLODAVCA - DRŽAVNA UPRAVA I JAVNE USTANOVE
- Odbijanje premeštaja ili raspoređivanja
- Otkaz u slučaju probnog rada, mirovanja, nepolaganja državnog ili posebnog stručnog ispita od strane zaposlenog
- Lakše i teže povrede radne dužnosti i disciplinski postupak
11.45 Pauza
12.00 POSTUPAK OTKAZA (upozorenje, dostavljanje, rešenje, mere) i modeli akata
  VRAĆANJE NA RAD PO ODLUCI INSPEKTORA RADA I ODLUCI SUDA
- Poziv i obaveštenje o vraćanju na rad i aktiviranje radnog odnosa
- Pravne posledice nezakonitog otkaza (naknada štete, slučajevi iz prakse, najčešće greške poslodavaca u praksi)
  PRAVA I OBAVEZE POSLODAVCA I ZAPOSLENOG U SLUČAJU OTKAZA
- Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
- Isplata zaostalih zarada i drugih primanja iz radnog odnosa
- Vraćanje imovine poslodavca
14.00 ODGOVORI na PITANJA

ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA sa posebnim osvrtom na
PRAKTIČNA REŠENJA U POSTUPKU OTKAZA RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa, naročito davanje otkaza ugovora o radu zaposlenom je jedno od najosetljivijih pitanja iz oblasti radnih odnosa, koja u najvećem broju slučajeva za posledicu imaju prijavu inspekciji rada i pokretanje sudskih postupaka od strane zaposlenog. Cilj ovog treninga je da se učesnici upoznaju sa praktičnim rešenjima za prestanak radnog odnosa na zakonit način, kako bi se sprečile prijave inspekciji rada i smanjio broj sudskih sporova.

Na IPC online TRENINGU će se kroz predavanje i praktičnim prikazom specifičnih primera iz prakse prestanka radnog odnosa omogućiti učesnicima da ovladaju postupcima za zakonito sprovođenje prestanka radnog odnosa.

U toku treninga biće predstavljena i mišljenja nadležnih institucija sa ciljem razrešenja spornih pitanja koja se odnose na postupak otkaza, izradu upozorenja o postojanju razloga za otkaz, vraćanje na rad zaposlenog, postupanje u slučaju nepoštovanja radne discipline i povreda radnih obaveza i drugih spornih situacija.

Trening je namenjen izvršiocima pravnih službi kod privrednih subjekata i budžetskih korisnika, rukovodiocima iz oblasti pravnog poslovanja, sekretarima škola, kao i drugim pravnim licima i preduzetnicima koja sprovode postupak otkaza ugovora o radu, a svaki učesnik IPC online TRENINGA dobiće prezentaciju sa primerima i modelima akata iz prakse.

KOTIZACIJA za WEBINAR

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 4.500,00 din. + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara
9.500,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1226


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na webinaru, možete postaviti do 26. novembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava