Verzija 6 - 3. jun 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 79/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 78/2020 od 29.5.2020. godine:

  • Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o poslovima na kojima se sudijama, javnim tužiocima i zamenicima javnih tužilaca staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
  • Pravilnik o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje časopis PRAVNIK br. 6 - 5. jun 2020. godine:

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.