Verzija 3.08 - 20. mart 2023. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 21/2023

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 21/2023 od 17.3.2023. godine:

 • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini (prečišćen tekst)
 • Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2023. godinu
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine (prečišćen tekst)
 • Uredba o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu
 • Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • Uredba o energetskom označavanju proizvoda koji utiču na potrošnju energije
 • Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Dolina Pčinje"
 • Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2023. godini
 • Odluka o finansiranju nabavke udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije za školsku 2023/2024. godinu
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija Kriminalistike, Forenzičkog inženjerstva, Informatike i računarstva i studijskog programa Osnovnih strukovnih studija Kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskom univerzitetu za školsku 2023/2024. godinu
 • Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Master akademskih studija Kriminalistike, Forenzičkog inženjerstva, Informatike i računarstva, Upravljanje bezbednosnim rizicima prirodnih katastrofa i Nacionalna bezbednost koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskom univerzitetu za školsku 2023/2024. godinu
 • Odluka o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2023. godini
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o određivanju uslova i načina rada Komisija za overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa (prečišćen tekst)
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica-Beograd (Batajnica) na životnu sredinu
 • Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode "Zasavica"

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.