Verzija 2.05 - 15. februar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 13/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 13/2020 od 14.2.2020. godine:
  • Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini (prečišćen tekst)
  • Uredba o pojedinostima postupka i kriterijumima koji se primenjuju za pristup uslugama koje se pružaju u uslužnim objektima (prečišćen tekst)
  • Uredba o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2020. godini
  • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini
  • Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge (prečišćen tekst)
  • Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (prečišćen tekst)
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra sefova
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.