Verzija 4.04 - 12. april 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 36/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 36/2021 od 9.4.2021. godine:

 • Uredba o proglašenju predela izuzetnih odlika "Ade i odseci kod Slankamena"
 • Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine
 • Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine (ispravka)
 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2021. godinu
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju izvršnih radnika žičare za transport lica (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2021. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2021. godinu
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (prečišćen tekst)
 • Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
 • Javnobeležnička tarifa (prečišćen tekst)

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi..., ažurirani su segmenti:

  3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA
  3.1. Index potrošačkih cena u 2021. godini
  3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2021. godini

 

RAČUNAR - obračun kamata

► Ažuriran je segment KAMATE, deo:

  Kamate po stopama rasta potrošačkih cena

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.