Verzija 6.06 - 15.6.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 42/2019

PLAVE KNJIGE - propisi

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 42/2019 od 14.6.2019. godine:

 • Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika (prečišćen tekst)
 • Uredba o ma i dopuni Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja (prečišćen tekst)
 • Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene "Lipovica II"
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (prečišćen tekst)
 • Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku
 • Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa
 • Pravilnik o uslovima za preradu duvana
 • Pravilnik o podacima o brodu i otpadu koji se predaju nadležnom organu države luke
 • Pravilnik o obrascu i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za upotrebu prekursora prve i druge kategorije
 • Pravilnik o obrascu i sadržaju izjave krajnjeg korisnika o nameni upotrebe prekursora prve, druge ili treće kategorije
 • Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije
 • Pravilnik o sadržaju i obrascu godišnjih i vanrednih izveštaja o proizvodnji, prometu, uvozu, izvozu, upotrebljenim količinama prekursora prve, druge, treće ili četvrte kategorije, kao i količinama kategorija prekursora koji su ostali u skladištu iz prethodne kalendarske godine
 • Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Okanj bara"
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode "Okanj bara"
 • Odluka o naknadama za korišćenje Specijalnog rezervata prirode "Karađorđevo"
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode "Cerjanska pećina"
 • Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode "Lalinačka slatina"

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA

Nije bilo izmena.