Verzija 6.15 - 8. jul 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 97/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 97/2020 od 7.7.2020. godine:

 • Odluka o otvaranju privremenog objekta za smeštaj i lečenje lica obolelih od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 - "Štark arena"
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (prečišćen tekst)
 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 93/2020 od 1.7.2020. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u junu 2020. godine
 • Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli (prečišćen tekst)
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke
 • Odluka o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za banke
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za osiguranje
 • Odluka o sadržaju i formi statističkog izveštaja za društva za osiguranje
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za dobrovoljne penzijske fondove
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
 • Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za dobrovoljne penzijske fondove
 • Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 15 - u pripremi:

  PLANIRANJE I FINANSIRANJE
  • Postupak pripreme i izrade budžeta i finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OOSO

  RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  • Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine koje ostvaruju rezidentna fizička lica

  TREZOR - PLATNI PROMET
  • Obaveza registracije elektronske fakture u komercijalnim transakcijama u sistem elektronskih faktura kada su subjekti javnog sektora dužnici

  ZDRAVSTVO
  • Aktuelnosti iz delatnosti zdravstva

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.