Verzija 9.09 - 22. septembar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 117/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", 117/2020 od 18.9.2020. godine:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd-Niš
 • Statut Komore ovlašćenih revizora

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 20 - u pripremi:

  RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  • Postupak dobijanja dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

  OSTALE AKTUELNE TEME
  Sprečavanje pranja novca
  • Postupanje obveznika prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

► Dodaju se tekstovi u časopis BUDŽET br. 19 - u pripremi:

  BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
  • Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar-septembar 2020. godine

  INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU
  • Upravljanje preuzetim obavezama

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažurirani su segmenti:

  SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Poreski postupak i poreska administracija
  - Izbegavanje dvostrukog oporezivanja

► Ažurira se priručnik PDV - propisi i praksa

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.