Zarade, naknade i drugi prihodi fizičkih lica

Priručnik je usaglašen sa svim propisima i relevantnim podacima za OBRAČUN i ISPLATU ZARADA, NAKNADA i DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA koji se primenjuju u 2022. godini

Priručnik ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA namenjen je svim subjektima koji vrše obračun i isplatu prihoda zaposlenim i drugim fizičkim licima.

Priredili: Valentina Bogosavljević, Aleksandra Jelača, dr Zoran Petrović i dr Natalija Keković

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2022. godine

Izdanje za 2022. godinu

Priručnik sadrži:

I PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA PRIMENU PROPISA koja se odnose na:

  1. Obračun, isplatu i fiskalni tretman zarada, naknada zarada, naknada troškova i drugih prihoda zaposlenih, kao i lica koja nisu zaposlena kod poslodavca;
  2. Ostale vrste prihoda koji podležu oporezivanju porezom na dohodak građana (prihodi od samostalne delatnosti, poljoprivrede, izdavanja u zakup nepokretnosti, kapitalni dobici, godišnji porez na dohodak građana i dr.);

II PRIMERE OBRAČUNA sa knjiženjem i načinom popunjavanja poreskih prijava (PPP-PD, PP OPO, PP OD-O i dr.).

Primeri knjiženja su dati prema Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i prema Kontnom planu za budžetski sistem.

  1. Obračun ZARADA zaposlenih sa punim radnim vremenom, sa nepunim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca, zaposleni penzioner;
  2. Obračun NAKNADA ZARADA
  3. Obračun NAKNADA po ugovorima (povremeni i privremeni poslovi, ugovor o delu i dopunskom radu, autorski ugovor)
  4. Obračun OSTALIH PRIHODA FIZIČKIH LICA (otpremnine, solidarne pomoći, jubilarne nagrade)
  5. Obračun AUTORSKIH NAKNADA
  6. Obračun PRIHODA OD KAPITALA (dividende i udeli u dobiti)
  7. Obračun ZAKUPA (nepokretnosti, pokretnih stvari)

U elektronskim paketima IPC.FiP i IPC.RaP, odnosno online aplikaciji PROPISI u PRAKSI dati su i svi zakoni i podzakonska akta kojima su regulisani obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade i druge prihode fizičkih lica.

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnik

PRIRUČNIK CENA za IPC PRETPLATNIKE* CENA za NEPRETPLATNIKE
ZARADE, NAKNADE i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA
Obračun poreza i doprinosa sa primerima iz prakse

Priredili: Valentina Bogosavljević, Aleksandra Jelača, dr Zoran Petrović i dr Natalija Keković
5.500,00 + PDV 8.500,00 + PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 8060

*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2022:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2022. godinu

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?