Dodatno objašnjenje za izdavanje elektronskih faktura za transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV

Datum objave: 10-05-2022


Ministarstvo finansija objavilo je na svom sajtu dodatno objašnjenje u vezi sa izdavanjem elektronskih faktura za transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV prema kome se prilikom izdavanja elektronske fakture za transakcije iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV unosi kategorija OE - Nije predmet oporezivanja PDV 2.

Naime, prema odredbi člana 9. stav 1. Zakona o PDV, Republika Srbija i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave (u daljem tekstu: Republika, organi i pravna lica), u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave, nisu obveznici u smislu ovog zakona ako obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave. Na navedene transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV ne primenjuje se Zakon o PDV. Za te transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV nisu poreski obveznici, što u suštini znači da predmetne transakcije za ta lica nisu predmet oporezivanja PDV.

Prema tome, u skladu sa navedenim objašnjenjem, prilikom izdavanja faktura za navedene transakcije lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV unose kategoriju OE - Nije predmet oporezivanja PDV 2.

U nastavku objašnjenja navodi se da ako bi izuzimanje Republike, organa i pravnih lica od obaveza propisanih Zakonom o PDV za transakcije navedene u članu 9. stav 1. Zakona o PDV moglo da dovede do narušavanja konkurencije u skladu sa Zakonom o PDV, za transakcije navedene u članu 9. stav 1. Zakona o PDV i ostale transakcije unos kategorije zavisi od toga da li su ova lica obveznici PDV ili ne.

Ako jesu obveznici PDV, unos kategorije za konkretnu transakciju vrši se u skladu sa opštim pravilima, na osnovu određivanja poreskog tretmana te transakcije u skladu sa Zakonom o PDV, a ako lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV nisu obveznici PDV, prilikom izdavanja faktura za navedene transakcije unosi se kategorija SS - Posebni postupci oporezivanja.