IPC TRENING

U skladu sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) korisnici javnih sredstava, gde spadaju svi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole, o čemu se sastavlja godišnji izveštaj do 31. marta tekuće za prethodnu godinu. Za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika. S tim u vezi IPC organizuje praktičan jednodnevni trening na temu:

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

MESTO I DATUM TRENINGA

  • BEOGRAD, 23. mart 2020.
    Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)

PREDAVAČI

  • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
  • Života Antić, vrhovni državni revizor u penziji

SATNICA TRENINGA

9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga

I deo

  Zakonodavno - normativni deo
PRAVNI OKVIR I ODGOVORNOSTI U POSTUPKU USPOSTAVLJANJA SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU
9.30h Normativni osnov i odgovornosti pojedinih lica u postupku uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
10.15h Uspostavljanje sistema upravljanja rizicima
11.45h Kafe pauza
12.00h Procedura i postupci uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
12.45h Pravni okvir, interna akta i procedure finansijskog upravljanja i kontrole koje donosi korisnik javnih sredstava
13.30h RUČAK u restoranu
14.30h Provera nivoa uspostavljanja i efikasnosti funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole
15.15h Uspostavljanje sistema interne revizije

II deo

  Ogledni deo
MODELI AKATA ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
16.00h Ogledni model uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole
  Modeli akata
  Primeri procedura i dijagrama aktivnosti
  Interaktivna diskusija

CENA TRENINGA

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2020 godinu (elektronski paketi: FiP ili RaP ili časopisi Revizor, Budžet ili Pravnik) 8.500,00 din. + PDV po učesniku
PUNA CENA treninga za ostale učesnike 14.500,00 din. + PDV po učesniku
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1113
Prijava