DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
  Inspekcija rada
11 Kontrola opštih akata i sadržine ugovora o radu kod poslodavca
20 Prekršajna odgovornost poslodavaca za obavljanje delatnosti agencijskog zapošljavanja bez dozvole
24 Inspekcijski nadzor lekarskih pregleda zaposlenih
  Poreska inspekcija
27 Plan rada poreske inspekcije za 2022. godinu
37 Poreska kontrola obračuna poreza na dohodak
  Tržišna inspekcija
42 Isticanje i pridržavanje radnog vremena i isticanje podataka o trgovcu, pružaocu usluga
  Sanitarna inspekcija
45 Kontrola lica pod sanitarnim nadzorom
  Zdravstvena inspekcija
48 Kontrola lica pod sanitarnim nadzorom
  Sektor za vanredne situacije
52 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zaštite od požara
55 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
57 Nepravilnosti u poslovanju lokalne samouprave u oblasti rashoda za zaposlene prema izveštajima DRI
  Kontrola javnih nabavki
67 Nepravilnosti u postupku javne nabavke koje je utvrdila DRI - pokretanje postupka javne nabavke, konkursna dokumentacija, objavljivanje i transparentnost
71 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
73 PRAVNO POSLOVANJE
74 Korišćenje godišnjeg odmora u 2021. i 2022. godini usled epidemije COVID-19
76 Obaveze i odgovornosti direktora u javnom sektoru
79 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
81 Izazovi srpske ekonomije u kontekstu rastućih eksternih pritisaka
91 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2022. godine
103 Aktuelnosti
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Poslovanje rezidenata Republike Srbije sa nerezidentima iz Ruske Federacije
121 Reeksportni poslovi - praktična primena važećih propisa
125 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
126 Zarade i druga primanja
126 Doprinosi
127 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2022. godini
128 Kamate
129 KALENDARI OBAVEZA U MAJU I JUNU 2022.
131 Poslovne obaveze u maju i junu 2022. godine
135 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za maj 2022. godine
138 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2022. godine
141 Kalendar poreskih i drugih obaveza za maj 2022. godine
143 Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2022. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor