BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Budžetski sistem
  • Planiranje i finansiranje
  • Budžetsko računovodstvo
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
  • Trezor - platni promet

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet
10 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
10 1. Prosečna zarada za maj 2020. godine
10 2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2020. godine
10 3. Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2019. godinu za korisnike budžetskih sredstava
11 4. Sredstva od roditeljskog dinara, Izvor 16 - Roditeljski dinar, ne uklјučuju se u poresku osnovicu poreza na dobit pravnih lica
12 5. Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
13 BUDŽETSKI SISTEM
14 Mogućnost višegodišnjeg ugovaranja kod korisnika budžetskih sredstava
17 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
19 Izrada nacrta finansijskih planova indirektnih budžetskih korisnika po delatnostima za 2021. godinu (planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka)
47 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
48 Potvrda o rezidentnosti na Obrascu POR-1
  Porezi na dobit pravnih lica
55 Potvrda o plaćenom porezu na dobit po odbitku
59 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Plate i drugi prihodi
60 Poreski aspekt prihoda od autorskih naknada fizičkih lica - nerezidenata
69 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
70 Prikaz dopuna posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
73 Dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
75 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
  Zaštita podataka o ličnosti
78 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
  Bezbednost i zdravlje na radu
83 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
87 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
89 Porez na dodatu vrednost
96 Porez na dobit pravnih lica
97 Porezi na imovnu
99 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
100 Zarade i druga primanja
122 Doprinosi
124 Potrošačke cene i inflacija
126 Kamate
128 Ostali aktuelni podaci
129 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
134 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
136 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
140 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za avgust 2020. godine
142 Kalendar obaveza za avgust 2020. godine
144 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet