REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Računovodstvo, MRS i Revizija
 • Poreski sistem i PDV
 • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
 • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
13 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Informacija o početku javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji
  2. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za avgust 2019. godine
  3. Podaci o prosečnoj zaradi za jun 2019. godine
  4. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u julu 2019. godine
  5. Referentna kamatna stopa smanjena na 2,50%
  6. Objavljen je spisak dokumentacije potrebne za isplatu bolovanja preko 30 dana na teret RFZO
  7. Upit stanja za porez na imovinu putem mobilnog telefona pomoću aplikacije “Moja LPA”
  8. Objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju
  9. Usvojen je Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju
  10. Izmenjen je pravilnik o dozvolama za rad
17 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
19 Dostavljanje podataka Poreskoj upravi o poslovnim prostorijama i skladištima u kojima se skladište dobra
24 Pregled posebne naknade koja se plaća prilikom upotrebe javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
27 Izmenjena je Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uslovima za oslobađanje od plaćanja naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu
28 Metodologija za obračun naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema za odvođenje otpadnih voda i za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora
  Porez na dodatu vrednost
35 Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV
  Porezi na imovinu
50 Nabavka ruiniranih nepokretnosti koje se kao takve ne mogu koristiti bez prethodne rekonstrukcije i adaptacije sa aspekta poreza na imovinu u statici
59 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA i MSFI
  Računovodstvo
61 Sažeti prikaz Nacrta zakona o računovodstvu
  Revizija
69 Sažeti prikaz Nacrta zakona o reviziji
83 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
84 Spisak dokumentacije potrebne za isplatu bolovanja preko 30 dana
  Zarade i drugi prihodi
88 Novčana naknada invalida rada II i III kategorije invalidnosti
93 FINANSIJSKO POSLOVANJE - ostale teme
  Platni promet
95 Komentar Odluke o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika
97 Izmenjena je Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
  Spoljnotrgovinsko i carinsko poslovanje
101 Izmenjen je Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
102 Delatnosti i poslovi koji su nespojivi sa obavljanjem službene dužnosti carinskog službenika
  Likvidacija i stečaj
104 Postupak redovne likvidacije privrednog društva
  Ostalo
117 Izmenjen je Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
123 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
124 Poreski postupak i poreska administracija
127 Porez na dodatu vrednost
143 Porez na dohodak građana
149 Porezi na imovinu
161 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor

BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis Budžet
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
 • Budžetski sistem
 • Planiranje i finansiranje
 • Budžetsko računovodstvo
 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Trezor - platni promet

Sadržaj:

7 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
9 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa BUDŽET
11 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa BUDŽET
14 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
  1. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za avgust 2019. godine
  2. Podaci o prosečnoj zaradi za jun 2019. godine
  3. Objavljeni su podaci o kretanju potrošačkih cena u julu 2019. godine
  4. Referentna kamatna stopa smanjena na 2,50%
  5. Objavljen je spisak dokumentacije potrebne za isplatu bolovanja preko 30 dana na teret RFZO
  6. Upit stanja za porez na imovinu putem mobilnog telefona pomoću aplikacije “Moja LPA”
  7. Postupak podnošenja zahteva u vezi odlučivanja u upravnom postupku
  8. Inicijativa zaštitnika građana za promenu završnog ispita za narednu školsku godinu
  9. Zahtev za odlaganje primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti do 1.9.2020. godine
  10. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je uputilo javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o žigovima
19 BUDŽETSKI SISTEM
20 Budžetski korisnik učesnik u faktoringu?
25 PLANIRANJE I FINANSIRANJE
27 Karakter prihoda od zakupa nepokretnosti koja je javna svojina
33 Planiranje mase sredstava za plate i naknade zaposlenih u procesu pripreme budžeta za 2020. godinu
41 BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO
43 Komisiona prodaja robe kod budžetskih korisnika
51 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
53 Dostavljanje podataka Poreskoj upravi o poslovnim prostorijama i skladištima u kojima se skladište dobra
  Porez na dohodak građana
59 Obračun i isplata naknade troškova službenog putovanja zaposlenima u javnom sektoru
85 RADNI ODNOSI, PLATE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
87 Naknada troškova zaposlenima za rad i boravak na terenu i naknada troškova privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada (odvojeni život)
93 SOCIJALNO OSIGURANJE
94 Spisak dokumentacije potrebne za isplatu bolovanja preko 30 dana
98 Novčana naknada invalida rada II i III kategorije invalidnosti
103 TREZOR - PLATNI PROMET
105 Fizički prenos sredstava plaćanja iz zemlje u inostranstvo i iz inostranstva u zemlju
109 ZDRAVSTVO
111 Kontrola troškova lečenja osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje uz direktno plaćanje dobavljačima za lekove i električnu energiju
115 Jedinstvena evidencija zdravstvenih ustanova vodi se kod Agencije za privredne registre
116 Izmene i dopune Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite za 2019. godinu
119 JAVNE NABAVKE
121 Sprovođenje javne nabavke kod objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
123 PROPISI O TRGOVINI
124 Komentar novog Zakona o trgovini
142 Izmenjen je Zakon o elektronskoj trgovini
147 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
148 Poreski postupak i poreska administracija
151 Porez na dodatu vrednost
165 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet Časopis Budžet
Časopis Budžet Časopis Budžet

PRAVNIK
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke

Časopis Pravnik
Časopis za pravno poslovanje i javne nabavke za primenu zakonodavne regulative namenjen pravnoj službi / sekretarima, direktorima (rukovodiocima), službi javnih nabavki kod korisnika sredstava budžeta (republički i lokalni nivo) i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 • Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje
 • Javne nabavke
 • Javna svojina
 • Procesna prava
 • Poreski sistem
 • Imovinsko pravni odnosi
 • Vodič kroz delatnosti
 • Službena mišljenja i sudska praksa
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Važne informacije za poslovanje

Sadržaj:

5 RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
  Radni odnosi
6 Otpremnina
20 Prestanak radnog odnosa zbog navršenog radnog veka
25 JAVNE NABAVKE
26 Zaštita podataka o ličnosti pri određivanju uslova za učešće u postupku javne nabavke
31 Licence za inženjere, arhitekte i prostorne planere, kao dodatni uslov iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama
34 Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
37 Odgovori na pitanja iz prakse
41 PROCESNA PRAVA
42 Novine u postupku izvršenja i obezbeđenja
51 JAVNA SVOJINA
53 Otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine
57 VODIČ KROZ DELATNOSTI
  Prosveta
58 Disciplinska odgovornost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
67 Novine u evidencijama koje vodi i javnim ispravama koje izdaje srednja škola
69 Izmene i dopune u vođenju evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
70 Rokovnik obaveza i dodatne napomene vezano za finansiranje škola u 2019/2020. godini
  Zdravstvo
72 Dopunski rad u zdravstvenim ustanovama
  Privreda
76 Likvidacioni upravnik i pravo na naknadu za rad
79 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
81 Pravni osnovi obrade podataka o ličnosti (zakonitost obrade)
87 SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
88 Radni odnosi
92 Finansijska podrška porodici sa decom
  Sudska praksa
93 Radni odnosi
96 Elektronsko poslovanje
97 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
98 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
105 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
105 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
  Vodič kroz propise
106 Novi Zakon o nauci i istraživanjima
125 VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
127 Aktuelnosti iz određenih oblasti
127 Zapošljavanje
128 Bezbednost i zdravlje na radu
128 Javne nabavke
129 Državna uprava
130 Prosveta
131 Pravosuđe
132 Privredne delatnosti
134 Rokovi poslovnih obaveza - septembar 2019. godine -
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik
Časopis Pravnik Časopis Pravnik Časopis Pravnik

DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
 • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
 • Instrukcije za poslovanje
 • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
 • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
14 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
16 Prestanak radnog odnosa zbog navršenog radnog veka
  Javne nabavke
21 Zaštita podataka o ličnosti pri određivanju uslova za učešće u postupku javne nabavke
  Budžetski sistem
27 U 2019. godini 69 korisnika budžetskih sredstava su predmet revizije od strane Državne revizorske institucije
  Prosveta
31 Disciplinska odgovornost zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
  Privreda
40 Likvidacioni upravnik i pravo na naknadu za rad
43 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
44 Stabilizacija ekonomskih performansi Srbije
52 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2019. godine
55 Javna potrošnja u Srbiji u periodu januar-jun 2019. godine
62 Aktuelnosti
62 Makroekonomska kretanja
64 Bankarstvo
66 Zapošljavanje
67 Bezbednost i zdravlje na radu
67 Javne nabavke
68 Lobiranje i obrada podataka
69 Prosveta
69 Ostale aktuelnosti
73 Ekonomske zanimljivosti
76 Poslovne obaveze u septembru 2019.
79 MENADŽMENT U PRAKSI
80 Kako napraviti biznis plan
85 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor