REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Revizor
Beograd, 12. oktobar 2017. Broj: 22/2017

 

SADRŽAJ:

 

AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
UVODNIK (Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor)
NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
1. Objavljen je novi Pravilnik o evidenciji i pregledu obračuna PDV
2. Novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
3. Izmenjene su uredbe iz oblasti akciza
4. Referentna kamatna stopa smanjena je i sada iznosi 3,50%
5. Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.9.2017. godine
6. Počinje sprovođenje projekta “Reforma poreza na imovinu”
7. Novi zakoni o zdravstvenom osiguranju i o zdravstvenoj zaštiti do kraja godine
8. U izradi novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i izmene Zakona o socijalnoj zaštiti
9. Usvojeni su Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju
PORESKI SISTEM
Poreski postupak i poreska administracija
Sekundarna poreska obaveza
Akcize
Izmenjena je Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
Komentar Uredbe o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
Izmenjen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
Porez na dodatu vrednost
Pravo na refundaciju PDV kod kupovine prvog stana
Porez na dohodak građana
Komentar novog Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE
Od 1. januara 2018. godine minimalna cena rada iznosi 143,00 dinara po radnom času
Primena propisa o radu kroz prikaz službenih mišljenja
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 15 Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima (IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers)
JAVNA PREDUZEĆA
Prava, obaveze i odgovornost između javnih preduzeća i osnivača i ovlašćenja osnivača javnih preduzeća
FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme
Lizing i zaključivanje ugovora o lizingu
Prijava prenosa sredstava plaćanja preko državne granice
Izmena Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije za 2017. sa projekcijom za 2018. godinu
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE I SLUŽBENA MIŠLJENJA
Službena mišljenja
Porez na dodatu vrednost
Računovodstvo i revizija
AKTUELNI POSLOVNI i STATISTIČKI PODACI
I KALENDARI OBAVEZA
 
Odgovorni urednik:
Zoran Kovačević
Zamenik odgovornog urednika:
dr Zoran Petrović
Urednici:

Jovana Dedić - PDV, Porez na dobit i Poreski sistem
Snežana Radović - Porezi na imovinu, PDV i Poreski sistem
dr Zoran Petrović - Računovodstvo, MSFI i revizija
Ljubinka Kovačević - Finansijsko poslovanje
mr Slavica Kulić - Porez na dohodak građana
Aleksandra Jelača - Radni odnosi i pravno poslovanje
Snežana Matejić - Poreski postupak i ZPPPA
Rada Lalić - Spoljno-trgovinsko i devizno poslovanje
Jelena Jovanović - Radni odnosi