REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 7.09 - 14.8.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 62/2018

 

U verziju 7.09 programskog paketa IPC.Fin uvrštene su sledeće izmene:

 

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

 

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

 

► Dodaju se tekstovi u časopis REVIZOR br. 18 - u pripremi:

 

PORESKI SISTEM


Akcize
• Usklađeni iznosi naknade u skladu sa Zakonom o duvanu
Porez na dodatu vrednost


• Komentar izmena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

 

RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGA PRIMANJA


• Druga izmena Odluke o rešavanju viška zaposlenih u 2018. godini (sa osvrtom na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom)

 

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA


• Ugovaranje revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu i konsolidovnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE - Ostale aktuelne teme


• Izmenjen je Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
• U toku je donošenje novog Carinskog zakona
• Način sprovođenja reorganizacije po unapred pripremljenom planu reorganizacije (UPPR)
• Novi aranžman sa MMF-om (Očekivanja i obaveze po osnovu novog aranžmana)  

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

 

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

Finansijsko - poreski RAČUNAR

 

Nije bilo izmena.

 

Finansijsko - poreski OBRASCI

 

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.