N O V O   !  !  ! PDV Praktikum:
Obavezne PDV EVIDENCIJE od 1. jula 2018.

PDV evidencija
detaljnije>>

pretplata na praktikum>>

 

REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 6.08 - 19.7.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 56/2018

 

U verziju 6.08 programskog paketa IPC.RaP uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 56/2018 od 18.7.2018. godine:

• Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, oštećenih ili porušenih usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine;

• Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine;

• Uredba o načinu ostvarivanja sigurnosne zaštite brodova, luka otvorenih za međunarodni saobraćaj i objekata bezbednosti plovidbe na međunarodnim vodnim putevima;

• Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije (prečišćen tekst);

• Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (prečišćen tekst);

• Uredba o merilima za utvrđivanje prioriteta za smeštaj lica kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita i uslovima korišćenja stambenog prostora za privremeni smeštaj (prečišćen tekst);

• Uredba o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište (prečišćen tekst);

• Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (prečišćen tekst);

• Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini (prečišćen tekst);

• Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (prečišćen tekst);

• Odluka o naknadama za rad predsednika i članova Programskog saveta i članova stalnih programskih komisija Nacionalne akademije za javnu upravu;

• Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada;

• Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta;

• Odluka o izradi Strateške procene uticaja Akcionog plana za realizaciju Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine na životnu sredinu.

 

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava ažuriran je segment:

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
  - Akcize

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA

Nije bilo izmena.