REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 3.09 - 23.4.2018. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 30/2018

 

U verziju 3.09 programskog paketa IPC.JaN uvrštene su sledeće izmene:

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 30/2018 od 20.4.2018. godine:

• Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu;

• Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2018. godinu;

• Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa;

• Odluka o utvrđivanju lokaliteta Slatina - Turska česma u Drenovcu za arheološko nalazište;

• Odluka o utvrđivanju lokaliteta Motel Slatina kod Paraćina za arheološko nalazište;

• Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora;

• Pravilnik o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne energije, postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije;

• Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda;

• Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2018. godinu.

 

► Ostali propisi iz "Službenog glasnika RS", broj 30/2018 uvršteni u ovu verziju:

• Zakon o Vladi (dr. zakon);

• Zakon o državnoj upravi (dr. zakon).

 

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

 

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 5 - u pripremi:

RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
• Odgovori na pitanja iz prakse kroz prikaz službenih mišljenja (primena propisa o radu i zapošljavanju)

JAVNA SVOJINA
• Novi uslovi u pogledu pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup stvari u javnoj svojini

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.