N O V O   !  !  !
REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

Stavovi lica sa kojima je Konzorcijum razgovarao

 

Dostavljanje predloga za izmenu propisa>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje stručnog ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE

Beograd 14. i 15. decembar 2017.
detaljnije>>


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

Verzija 10.10 - 22.11.2017. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 103/2017

 

U verziju 10.10 programskog paketa IPC.JaN uvrštene su sledeće izmene:

 

 

PLAVE KNJIGE - propisi

 

Nije bilo izmena.

 

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

 

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 12 - u pripremi:

 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
• Izmenjeni uslovi za obavljanje posla lica za bezbednost i zdravlje na radu u pojedinim delatnostima

 

JAVNE NABAVKE
• Odgovori na pitanja iz prakse

 

BUDŽETSKI SISTEM
• Doneta je nova Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije

 

PORESKI POSTUPAK
• Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

 

VODIČ KROZ DELATNOST
Privreda
• U toku su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

 

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

 

► Ažuriran je priručnik:

 

POSLOVANJE USTANOVA OBRAZOVANJA

 

 

RAČUNAR - obračun kamata

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli OPŠTIH AKATA

 

Nije bilo izmena.

 

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

 

Nije bilo izmena.