PRIRUČNICI
za finansijsko poslovanje

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode

detaljnije>>

PRIRUČNICI
za javne nabavke

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>

IPC.SAVETOVANJA
- obuke

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
detaljnije>>

Savet računovođa
u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Prosečne bruto zarade
za maj 2015. godine
|25.6.2015.|


Prosečne neto zarade
za maj 2015. godine
|25.6.2015.|


Index potrošačkih cena
za maj 2015. godine
|12.6.2015.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2015.
|12.6.2015.|


Mesečne stope zatezne kamate
|11.6.2015.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 2.7.2015.
EUR EUR 120,2741
USD USD 108,6585
CHF CHF 114,8092
 

IPC SAVETOVANJE
ZLATIBOR,
15-18. jul 2015.
- praksa ispred teorije -

Detaljnije o savetovanju

 

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM,
BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA,
JAVNIH PREDUZEĆA i KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
detaljnije>>
___________________________________

JAVNE NABAVKE - primena propisa u PRAKSI
detaljnije>>

Zlatibor

AKTUELNE INFORMACIJE

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O AKCIZAMA

U "Službenom glasniku RS", broj 55/2015 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama čije odredbe stupaju na snagu 3. jula 2015. godine osim odredaba koje se tiču uvođenja i obračuna akcize na potrošnju električne energije koje se primenjuju počev od 1. avgusta 2015. godine. Izmene ovog Zakona su pre svega uvele akcize na:

- nesagorevajući duvan,
- tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i
- potrošnju električne energije.

Pored navedenog, proizvođači nesagorevajućeg duvana i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, na dan stupanja na snagu ovog zakona dužni su da:

- izvrše popis zatečenih zaliha navedenih proizvoda i
- popisne liste dostave nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Detaljnije o izmenama Zakona o akcizama možete pročitati u časopisu REVIZOR broj 15 i u elektronskom izdanju IPC.Fin.

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 26.6.2015. godine)

 

JAVNE NABAVKE - ROKOVI ZA PODNOŠENJE IZVEŠTAJA

10.07.2015. godine - rok za dostavljanje tromesečnog (kvartalnog) izveštaja o javnim nabavkama za period april - jun 2015. godine, Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji, isključivo u elektronskoj formi, putem softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.

(Ova informacija je objavljena na našem sajtu 23.6.2015. godine, a detaljnije o sadržini, izradi i dostavljanju tromesečnog (kvartalnog) izveštaja o javnim nabavkama možete pročitati u časopisu Pravnik br. 3 i u elektronskom izdanju IPC.JaN)

 

MALI KUPCI I NABAVKA USLUGE SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM OD 1. JULA 2015. GODINE

Kupci električne energije koji su do 30. decembra 2014. godine imali status malog kupca (član 2. stav 1. tačka 37) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 145/2014)), a u 2014. godini su imali potrošnju električne energije veću od 30.000 kWh, od 1. jula 2015. godine električnu energiju nabavljaju na tržištu i obavezni su da u plan nabavki za 2015. godinu unesu i nabavku usluge snabdevanja električnom energijom.

(Ova informacija je objavljena na našem sajtu 23.6.2015. godine)

 

NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.5. DO 31.7.2015. GODINE IZNOSI 20.109 DINARA

Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 i 68/14), najniža mesečna osnovica utvrđuje se u iznosu od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

U "Službenom glasniku RS", broj 37/2015 od 24.4.2015. godine objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji za I kvartal 2015. godine i iznosi 57.453 dinara, tako da najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 20.109 dinara (57.453 x 35%). Period primene je od 1.5. do 31.7.2015. godine.

 

 

OBAVEŠTENJE za PRETPLATNIKE
na ELEKTRONSKA IZDANJA IPC-a

Svim korisnicima koji su nastavili pretplatu za 2015. godinu, novi instalacioni CD za 2015. godinu, poslat je putem pošte.

Dobijeni instalacioni CD treba INSTALIRATI i REGISTROVATI, kako bi elektronski paket za 2015. godinu bio u funkciji.

Nakon instalacije treba da nas kontaktirate na tel. 011/366-02-28, 264-44-11, 3067-658, 3067-668 ili e-mail: info@porezi.rs kako bi dobili aktivacioni kod. Tek po unošenju dobijenog aktivacionog koda izvršili ste registraciju i elektronski paket je spreman za korišćenje i funkcionisaće u punom kapacitetu.

Ukoliko ste nastavili pretplatu za 2015. godinu, a niste dobili instalacioni disk, molimo Vas da se javite na gore navedene brojeve telefona ili e-mail.

Redakcija IPC-a

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 6,01 - 3. jul 2015. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Radni odnosi - poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 6,01 - 3. jul 2015. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za privredna društva - detaljnije>>

3. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

4. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate - detaljnije>>

5. Priručnici za javne nabavke - detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

Ostale AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

25-06-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA MAJ 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 60.487

Prosečna NETO ZARADA - 43.964

22-06-2015

NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA KOJE PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM (BUDŽETSKIM KORISNICIMA) OMOGUĆENO JE DA PONOVO MOGU ISKAZATI RAZLIKU IZMEĐU PRIHODA I RASHODA NA RED. BR. 18. OBRASCA PBN

U "Službenom glasniku RS", broj 53/2015 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica koji je stupio na snagu 20. juna 2015. godine.

Ovim pravilnikom je ponovo omogućeno nedobitnim organizacijama koje primenjuju kontni plan za budžetski sistem, odnosno korisnicima budžetskih sredstava i korisnicima sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja da u poreskom bilansu na rednom broju 18 Obrasca PBN iskažu ostvarenu razliku prihoda nad rashodima koja se utvrđuje kao razlika iznosa sa red. br. 5. i 17 .

Glavni problem kod prethodne izmene poreskog bilansa (u periodu od 16.5. do 19.6.2015. godine) je bio taj što odredbe člana 3. tačka 7) Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS”, br. 60/2014 i 41/2015) i program Poreske uprave nisu dozvoljavali unos negativne razlike između prihoda i rashoda na rednom broju 18. Obrasca PBN, što je poslednjim izmenama otklonjeno.

To praktično znači, da obveznici koji nisu bili u mogućnosti da podnesu poresku prijavu PDP i poreski bilans PBN elektronskim putem iz razloga što su na rednom broju 18 Poreskog bilansa

22-06-2015

IZMENJEN JE PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE – OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA U DELU POPUNJAVANJA OBRASCA PBN 1

U "Službenom glasniku RS", broj 53/2015 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica čije su odredbe stupile na snagu 20. juna 2015. godine.

U članu 4. stav 1 tačka 5) Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 60/2014 i 41/2015 - u daljem tekstu: Pravilnik) promenjena je tako što je za iskazivanje podataka pod rednim brojevima 5. do 9. Obrasca PBN 1 propisano da se unose podaci i sa AOP 1029 (Nematerijalni troškovi koji su vezani za prihode ostvarene na tržištu) Bilansa uspeha obveznika koji primenjuju Kontni okvir za privredna društva zadruge i preduzetnike.

Takođe, član 4. stav 2 tačka 5) Pravilnika promenjena je tako da je dodato da obveznici koji primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica pod redne brojeve 5. do 9. Obrasca PBN 1 pored podataka o rashodima koji su vezani za prihode ostvarene na tržištu sa AOP 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, iskazuju i podatke sa AOP 1018 (Nematerijalni troškovi).

19-06-2015

IZVRŠENE DOPUNE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA U DRŽAVNIM ORGANIMA - uređena prava i obaveze iz radnog odnosa za zaposlene u organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave

U "Službenom glasniku RS", broj 50/2015 objavljen je Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, koji stupa na snagu 17.6.2015. godine, a primenjuje se do 21.3.2018. godine, odnosno do isteka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Službeni glasnik RS", broj 25/2015).

Dopunama PKU za državne organe utvrđen je zaključeni Aneks PKU za državne organe, koji čini sastavni deo PKU za državne organe i kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima pokrajinske autonomije i organima jedinice lokalne samouprave.

Komentar ovog posebnog kolektivnog ugovora dat je u štampanom časopisu BUDŽET br.13/2015 i u elektronskim paketima IPC. Finansije (IPC.Fin), u časopisu Budžet br. 13/2015 i IPC.Radni odnosi i poslovno pravo (IPC.RaP), u časopisu Pravnik br. 7-8/2015 - u pripremi.

12-06-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2015. u odnosu na april 2015. iznosi 99,7. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 101,6.

11-06-2015

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

Predlogom je, između ostalog, predviđeno i uvođenje akcize na električnu energiju. Ukoliko bude usvojena ova izmena, akciza na električnu energiju će se obračunavati od 1. avgusta 2015. godine.

11-06-2015

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 6 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 11. juna 2015. godine iznosi 6 odsto.

25-05-2015

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA APRIL 2015. GODINE

Prosečna BRUTO ZARADA - 62.532

Prosečna NETO ZARADA - 45.605

21-05-2015

INFORMACIJA O NOVOJ AKTIVNOSTI REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je sledeća informacija:

Pretraga izveštaja za 2014. godinu - 21. maj 2015.

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas aktivna "Pretraga  izveštaja za 2014. godinu", u odeljku "Finansijski izveštaji". Pretraga se vrši upitom po matičnom broju (JMB), poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica.  U okviru dela pretrage "Predmeti u radu", prikazuju se statusni podaci o obvezniku na dan upita (poslovno ime, matični broj, adresa, PIB, status obveznika), lista svih izveštaja primljenih u Agenciji (lista predmeta u obradi), a u "detaljima" - informacije o izveštajima za 2014. godinu (datum prijema, datum evidentiranja i status u obradi).

12-05-2015

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2015. u odnosu na mart 2015. iznosi 100,5. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 101,9.

11-05-2015

IZMENJENI SU PRAVILNICI O SADRŽINI PORESKIH BILANSA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, NEDOBITNE ORGANIZACIJE I STALNE POSLOVNE JEDINICE

U "Službenom glasniku RS", broj 41/2014 objavljeni su:

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

- novi Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije.

Izmene pravilnika se u najvećoj meri odnose na usaglašavanje sa pozicijama u novim obrascima finansijskih izveštaja sa kojih se uzimaju podaci za potrebe sastavljanja poreskog bilansa.

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije propisuje novi Obrazac PBPJ koji sastavlja stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika za dobit koju ostvari na teritoriji Republike Srbije, a koja nema obavezu da vodi poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu u Republici Srbiji.

Odredbe ovih pravilnika odnose se na sastavljanje poreskog bilansa za 2014. godinu i primenjuju ih obveznici koji do dana stupanja na snagu pravilnika nisu podneli poreski bilans za 2014. godinu.

Detaljnije o ovim novinama možete pročitati u časopisu Revizor broj 12 i u elektronskom paketu IPC. Fin.

11-05-2015

REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 6,50 ODSTO

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od 11. maja 2015. godine iznosi 6,50 odsto.

08-05-2015

IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Službeni glasnik RS", broj 40/2015) je:

- prošireno, odnosno omogućeno ostvarivanje poreskog oslobođenja i u slučaju kada obveznik PDV vrši promet dobara i usluga licu u svojstvu implementarnog partnera, odnosno u svojstvu korisnika novčanih sredstava u slučaju kada plaćanje za ta dobra i usluge nije neposredno izvršio davalac donacije, niti korisnik dobara i usluga;

- propisan način i uslovi za ostvarenje poreskog oslobođenja i u ovom slučaju.

Detaljnije o ovome možete pročitati u časopisu Revizor broj 12 i u elektronskom paketu IPC. Fin.

Pogledajte arhivu vesti

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje