PRIRUČNICI
za finansijsko poslovanje

PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za privredna društva, zadruge i preduzetnike

detaljnije>>

PRIRUČNIK za SASTAVLJANJE
godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
za 2014. godinu
za privredna društva
i za druga pravna lica

detaljnije>>

PRIRUČNICI za
BUDŽETSKE KORISNIKE

detaljnije>>

OBRAČUN POREZA i DOPRINOSA
na ZARADE-PLATE
i druge prihode fizičkih lica

detaljnije>>

PRIRUČNIK
za javne nabavke

PRIRUČNIK za
JAVNE NABAVKE

detaljnije>>

SAVETOVANJA
obuke - trening

FINANSIJSKO POSLOVANJE
1. Porezi na imovinu
za 2015. godinu
2. Dostavljanje fin. izveštaja
elektronskim putem
3. Poreski bilans za 2014.
4. Sastavljanje fin. izveštaja za druga pravna lica (sindikati, udruženja ...)
BEOGRAD
17. i 18. mart 2015.
detaljnije>>

JAVNE NABAVKE
Izrada i dostavljanje
izveštaja o izvršenju
plana nabavki
za 2014. godinu
BEOGRAD
16. mart 2015.
detaljnije>>

OBUKA za polaganje
ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE
BEOGRAD
26. i 27. februar 2015.
- popunjeno
12. i 13. mart 2015.
- nije popunjeno
detaljnije>>

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
BEOGRAD i NOVI SAD
detaljnije>>

Savet računovođa u javnom sektoru
detaljnije>>

Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade


Prosečne bruto zarade
za januar 2015. godine
|25.2.2015.|


Prosečne neto zarade
za januar 2015. godine
|25.2.2015.|


Index potrošačkih cena
za januar 2015. godine
|23.2.2015.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za decembar 2014.
|23.2.2015.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.11.2014.|


Minimalna zarada
|1.10.2014.|


Kursna lista 27.2.2015.
EUR EUR 120,3281
USD USD 107,2921
CHF CHF 112,9205
 

AKTUELNE INFORMACIJE

 

KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE"

Na sajtu Ministarstva finansija objavljen je PREDLOG Pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2014. godinu detaljnije>>

 

ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

 

28.02.2015. godine - ZDRAVSTVENE USTANOVE godišnje finansijske izveštaje za 2014. godinu dostavljaju filijalama RFZO-a do 28.2.2015. godine u skladu sa Instrukcijom RFZO-a za izradu završnog računa za 2014. godinu

 

02.03.2015. godine - rok za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA Republike Srbije - s obzirom da 28. februar pada u subotu, rok se pomera za ponedeljak 2. mart 2015. godine

 

31.03.2015 godine - rok za podnošenje izveštaja za statističke i druge potrebe PRIVREDNIH DRUŠTAVA, zadruga, preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i drugih pravnih lica - izuzetno ove godine za podnošenje finansijskih izveštaja za 2014. godinu rok je sa 28. februara pomeren na 31.mart 2015.

 

31.03.2015. godine - rok za dostavljanje izjave o neaktivnosti obveznika dostavljanja finansijskih izveštaja u 2014. godini Agenciji za privredne registre

 

30.06.2015. godine - rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

 

IZMENJENA JE UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O PDV, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO

 

U "Službenom glasniku RS", broj 21/2015 objavljena je Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o PDV, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo. Uredba je izmenjena radi usaglašavanja roka za podnošenje Obrasca PID PDV sa novim rokom za podnošenje finansijskih izveštaja (30. jun).

Obveznik PDV koji utvrđuje status pretežnog izvoznika na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za prethodnu kalendarsku godinu, dostavlja nadležnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podneo finansijski izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu sastavljen u skladu sa propisima o računovodstvu, podatke od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo na Obrascu PID PDV - Pretežni izvoz dobara u inostranstvo.

Iz navedenog proizilazi da rok za podnošenje Obrasca PID PDV više nije rok za podnošenje PDV prijave za februar mesec (15. mart), već rok za podnošenje PDV prijave za mesec u kom se predaju finansijski izveštaji APR.

Detaljnije o ovome možete pročitati u našoj elektronskoj bazi IPC.FINANSIJE i u našem časopisu REVIZOR broj 6/2015.

 

PROPISANI SU NOVI OBRASCI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

 

Novim Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiruranje i budžetskih fondova ("Službeni glasnik RS", broj 18/2015 – dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 14. februara 2015. godine uređen je način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja:

– direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava (Republike Srbije i lokalne vlasti);

– organizacija za obavezno socijalno osiguranje;

– korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i

– budžetskih fondova.

Razlozi za donošenje Pravilnika sadražni su u potrebi da se odredbe pravilnika kojim se uređuje način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja navedenih subjekata usklade sa izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem ("Službeni glasnik RS", br. 103/2011, ... i 131/2014 ), koje su izvršene u prethodnom periodu, kao i sa izmenama i dopunama zakona kojim se uređuje budžetski sistem.

Pravilnikom su propisani i NOVI OBRASCI za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu i to:

1) Bilans prihoda i rashoda - Obrazac 2;

2) Bilans stanja - Obrazac 1;

3) Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima - Obrazac 3;

4) Izveštaj o novčanim tokovima - Obrazac 4;

5)Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5.

S tim u vezi SKREĆEMO PAŽNJU da smo izvršili AŽURIRANJE u elektronskom paketu IPC.FINANSIJE, a da smo komentar i praktičnu primenu novina koje je doneo Pravilnik objavili u časopisu Budžet broj 5.

Ažuriranje je izvršeno u elektronskom paketu IPC.FINANSIJE u modelu Časopisi, priručnici i propisi u delu Priručnici za budžetske korisnike u priručniku Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika javnih sredstava za 2014. godinu, u kome su svi podaci u tekstu i datim primerima usklađeni sa novim pravilnikom i novim OP oznakama, kao i novim obrascima koji čine sastavni deo ovog pravilnika.

 

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI RAČUNOVODSTVENIH PROPISA NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

 

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo saopštenje da Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", broj 62/13), kao i podzakonska akta doneta za njegovo sprovođenje neće biti ukinuti, niti će njihova primena biti odložena, već će se odredbe ovog zakona i podzakonskih akata, a počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu, primenjivati u potpunosti.

Rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i drugih pravnih lica, Agenciji za privredne registre (APR) je 30. jun.

Rok za predaju izveštaja za statističke i druge potrebe je, izuzetno, u ovoj godini 31. mart.

Kompletno saopštenje možete pročitati na http://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?id=11150.

 

INFORMACIJA O OBJAVLJIVANJU PRAVILA RAČUNSKE I LOGIČKE KONTROLE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014.

 

Na sajtu Agencije za privredne registre na sledećoj adresi:

http://www.apr.gov.rs/Регистри/Финансијскиизвештаји/Правиларачунскеилогичкеконтроле.aspx

objavljena su pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja.

Računska i logička kontrola podataka u finansijskim izveštajima i izveštajima za statističke potrebe vrši se u skladu sa pravilima računsko - logičke kontrole, koja je utvrdio Registrator Registra finansijskih izveštaja. Pravila su utvrđena u zavisnosti od vrste i veličine pravnih lica, zatim od primenjene računovodstvene regulative, kao i osnova po kome se izveštaji sastavljaju, i to za:

1. Privredna društva, zadruge i preduzetnike

2. Druga pravna lica

3. Narodnu banku Srbije

4. Banke

5. Društva za osiguranje

6. Davaoce finansijskog lizinga

7. Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove

8. Berze

9. Brokersko-dilerska društva

10. Društva za upravljanje investicionim fondovima i otvorene investicione fondove

11. Zatvorene/privatne investicione fondove

 

OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA JANUAR 2015. GODINE

 

Prosečna BRUTO ZARADA - 54.208

Prosečna NETO ZARADA - 39.285

 

INDEKS POTROŠAČKIH CENA - pad cena u januaru (deflacija) od 0,2%

 

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1

 

NEOPOREZIVI IZNOS ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU

 

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaćaju:

- fizička lica - rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi i

- fizička lica - nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike, koji su u 2014. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2014. godini, što iznosi 3 x 737.112 din. = 2.211.336,00 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaća se po stopama od 10% i 15%, što zavisi od visine oporezivog dohotka.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, podnose poresku prijavu na Obrascu PPDG-2R najkasnije do 15. maja 2015. godine.

 

OBAVEŠTENJE za PRETPLATNIKE
na ELEKTRONSKA IZDANJA IPC-a

Svim korisnicima koji su nastavili pretplatu za 2015. godinu, novi instalacioni CD za 2015. godinu, poslat je putem pošte.

Dobijeni instalacioni CD treba INSTALIRATI i REGISTROVATI, kako bi elektronski paket za 2015. godinu bio u funkciji.

Nakon instalacije treba da nas kontaktirate na tel. 011/366-02-28, 264-44-11, 3067-658, 3067-668 ili e-mail: info@porezi.rs kako bi dobili aktivacioni kod. Tek po unošenju dobijenog aktivacionog koda izvršili ste registraciju i elektronski paket je spreman za korišćenje i funkcionisaće u punom kapacitetu.

Ukoliko ste nastavili pretplatu za 2015. godinu, a niste dobili instalacioni disk, molimo Vas da se javite na gore navedene brojeve telefona ili e-mail.

Redakcija IPC-a

 

IPC.Konsultacije - dežurstvo

 

IPC obaveštava sve svoje pretplatnike da će služba KONSULTACIJA u vezi izrade godišnjih finansijskih izveštaja za budžetske korisnije i privredna društva, kao i sastavljanja poreskog bilansa, raditi u subotu 28. februara 2015. godine u vremenu od 10 do 14h.

Tel. 011/ 306-76-58, 306-76-68, 361-44-25, 361-45-48, 361-31-56, 361-31-57.

 

IPC.Časopisi - novine i primena u praksi

 

IPC.Finansije - poslovno-finansijski elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.FINANSIJE za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 1.11 - 28. februar 2015. godine

 

IPC Finansije

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Revizor i Budžet
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
Finansijsko-poreski RAČUNAR
Finansijsko-poreski OBRASCI
Modeli OPŠTIH AKATA
detaljnije>>

IPC.Radni odnosi - poslovni elektronski paket

 

Poslednja izmena elektronskog paketa IPC.RaP za ažuriranje putem interneta je:

- Izmena 1.11 - 28. februar 2015. godine

 

IPC.RaP

SADRŽAJ PROGRAMSKOG PAKETA:
ČASOPISI - Pravnik i Direktor
PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

PLAVE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa
RAČUNAR
Modeli AKATA
detaljnije>>

 

IPC.Priručnici - novine i primena propisa u praksi

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira - detaljnije>>

2. Priručnici za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za privredna društva - detaljnije>>

3. Priručnici za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za druga pravna lica - detaljnije>>

4. Priručnici za budžetske korisnike - detaljnije>>

5. Priručnik za obračun poreza i doprinosa na zarade-plate - detaljnije>>

6. Priručnik za javne nabavke - detaljnije>>

 

Prijava za IPC savetovanja - obuke

 

AKTUELNOSTI iz oblasti finansijskog poslovanja

2015-02-25

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za JANUAR 2015:

Prosečna BRUTO ZARADA - 54.208

Prosečna NETO ZARADA - 39.285

2015-02-23

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na decembar 2014. iznosi 99,8. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u januaru 2015. u odnosu na januar 2014. iznosi 100,1

2015-02-20

Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu, odnosno na primanja građana ostvarena kalendarski od 1.01. do 31.12.2014. godine utvrđuje se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001,... i 68/2014).

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, podnose poresku prijavu na Obrascu PPDG-2R najkasnije do 15. maja 2015. godine.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaćaju:

- fizička lica - rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi i

- fizička lica - nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike, koji su u 2014. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2014. godini, što iznosi 3 x 737.112 din. = 2.211.336,00 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana za 2014. godinu plaća se po stopama od 10% i 15%, što zavisi od visine oporezivog dohotka i to:

1) obveznik koji je u 2014. godini ostvario oporezivi dohodak u visini do šestostruke prosečne godišnje zarade, što iznosi 4.422.672 dinara, plaća porez po stopi od 10%;

2) obveznik koji je u 2014. godini ostvario oporezivi dohodak u visini preko šestostruke prosečne godišnje zarade, što iznosi 4.422.672 dinara, plaća porez po stopi od 10% na iznos do 4.422.672 dinara i 15% na iznos preko 4.422.672 dinara.

Lični odbici za 2014. godinu iznose:

- za poreskog obveznika 294.845 dinara;

- za izdržavanog člana porodice po članu 110.567 dinara.

2015-02-09

Rok za plaćanje određenih poreskih obaveza

1. PDV - za mesečne obveznike rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

2. AKCIZA - za promet od 16. do 31.1.2015. godine - rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

3. POREZ NA DOBIT - akontacija za januar 2015. godine - rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

4. POREZ na DOHODAK GRAĐANA - akontacija poreza i doprinosa za januar 2015. godine - rok je 15.2.2015. godine, odnosno sada 18. februar 2015. godine;

5. POREZ na IMOVINU - obveznici poreza na imovinu dužni su da do 18. februara 2015. godine plate akontaciju poreza na imovinu za prvo tromesečje. Akontacija se plaća u visini poreza koji je plaćen za četvrto tromesečje prethodne - 2014. godine.

Napomena: Pomeranje zakonima propisanih rokovo nastalo je zbog toga što se 15. i 16. februara praznuje Sretenje - Dan državnosti Srbije. S obzirom da prvi dan praznika pada u nedelju, praznik se pomera na 16. i 17. februar.

2015-02-04

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. godine

Produženje roka za dostavljanje izveštaja za statističke i druge potrebe do 31. marta 2015. godine - detaljnije

2015-01-27

Novi postupak naplate naknade za zaštitu i unaprđenje životne sredine

Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", broj 96/2014) koja se primenjuje od 1. januara 2015. godine, naplata naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine po osnovu korišćenja poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata od 1.1.2015. godine, od jedne kategorije obveznika - imaoca prava svojine, odnosno zakupaca, ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa, vrši se na osnovu Rešenja Uprave javnih prihoda grada Beograda, a ne putem objedinjene naplate komunalnih usluga.

Privredni subjekti - obveznici naknade dužni su da nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnesu prijavu (Obrazac P EKO) najkasnije do 31. januara 2015. godine.

Detaljan tekst na ovu temu možete pročitati u našoj elektronskoj bazi IPC.Finansije, u časopisima REVIZOR broj 4 - u pripremi i BUDŽET broj 4 - u pripremi.

Skrećemo pažnju da se i privredni subjekti iz drugih gradova informišu kod svojih uprava javnih prihoda o mogućim promenama u načinu naplate naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, koja se inače naplaćuje u skladu sa članom 87. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 72/2009 i 43/2011 (Odluka US)).

2015-01-26

Objavljeni su podaci o prosečnim ZARADAMA u RS za DECEMBAR 2014:

Prosečna BRUTO ZARADA - 68.739

Prosečna NETO ZARADA - 49.970

2015-01-21

Usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u prosveti

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i četiri sindikata prosvete usaglasili su tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u školama i domovima učenika.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva prosvete, u narednim danima biće pribavljeno mišljenje nadležnih institucija, kao i Vlade Srbije o tekstu ugovora, nakon čega on može biti potpisan.

Osim predstavnika sindikata i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u pregovorima su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao i Agencije za mirno rešavanje sporova koja je po zaključenju pregovora donela preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora..

2015-01-19

Novi USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA

Od danas su u primeni novi USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5, čl. 12, 12a i 14, člana 40a stav 1. tačka 5) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini.

Detaljnije o ovome možete pogledati u našem elektronskom izdanju IPC.Finansije.

2015-01-12

Index potrošačkih cena

Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2014. u odnosu na novembar 2014. iznosi 99,6. Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2014. u odnosu na decembar 2013. iznosi 101,7

2015-01-09

OBAVEŠTENJE U VEZI PODNOŠENJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE - OBRAZAC PPP ZA 2014. GODINU (rok 31.1.2015. godine, odnosno 2.2.2015. godine)

Imajući u vidu da je objedinjena naplata poreza po odbitku, odnosno dostavljanje poreske prijave PPP PD u elektronskom obliku počelo da se primenjuje tek od 1. marta 2014. godine, prelaznim i završnim odredbama člana 78. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 68/2014) propisana je obaveza podnošenja PPP prijave za sve isplate prihoda izvršene u 2014. godini, najkasnije zaključno sa 31. januarom 2015. godine.

S tim u vezi, obaveštavamo vas da ste dužni da Pojedinačnu poresku prijavu na obrascu PPP, propisanu članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj adiministraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, ... i 93/12), za sve isplate prihoda u 2014. godini, podnesu u elektronskom obliku, najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine, preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

Popunjavanje PPP prijave za 2014. godinu vrši se na isti način kao i prethodnih godina, o čemu ćemo pisati u narednim brojevima naših časopisa (3/2015).

Isplatilac prihoda ima obavezu da licu za koje je platio porez po odbitku dostavi potvrdu o plaćenom porezu po odbitku za 2014. godinu na obrascu PPP-PO, najkasnije do 31. januara 2015. godine (odnosno najkasnije zaključno sa 2. februarom 2015. godine), saglasno članu 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Obrazac PPP-PO primenjuje se počev od 1. januara 2014. godine, što znači da sada prvi put se navedena potvrda dostavlja na propisanom, obrascu. Naime, obaveza dostavljanja potvrde postojala je i do sada, ali nije bio propisan obrazac te potvrde.

Pogledajte arhivu vesti

ŽUTE KNJIGE - prečišćeni tekstovi propisa

ZK

ŽUTA KNJIGA - Računovodstvo
ŽUTA KNJIGA - Porezi
ŽUTA KNJIGA - Rad i zarade
ŽUTA KNJIGA - Budžet
ŽUTA KNJIGA - Privredno - finansijsko poslovanje